کار روزنامه‌ای

در این شماره می‎خوانید:
در سوگ رفيق بهرام طوفانی؛
گسترش حاشیه نشینی، رشد برج سازی دستاورد بی عدالتی- یداله بلدی
پيام تسليت به مناسبت در گذشت، نویسنده و روزنامه نگار آزادیخواه...

نظر1

صفحه‌ها