کار روزنامه‎ای

در این شماره می‎خوانید:
روز جهانی کارگر فرصتی برای اتحاد تشکل‌های مستقل کا رگری
زن ایرانی در قاب تصویر خویش
چه کسانی در مورد اهداف انتخابات دچار توهم بوده و هستند؟
دستان پنهان و آشکار مافیای حکومتی در انهدام کشاورزی ایران
آزادیهای سیاسی مبنای همه آزادیها هستند
فداکاری‌هایی که، ناشنیده مانده‌اند!
گام اول برای ایجاد تشکل سراسری کارگری ایران
پيرامون حکم اعدام ریحانه جباری

در این شماره می‎خوانید:
نشریه کار، آغاز حیات! مصاحبه با رفیق مصطفی مدنی
کارگران و زحمتکشان مبارزه برای افزايش دستمزد را ادامه دهيد!
مرور برخی از شاخص های وضعیت اقتصادی زنان در ایران
ضرورت امروز، اتحاد و عمومیت بخشیدن به مطالبات صنفی است، صادق کار

در این شماره می‎خوانید:
در سوگ رفيق بهرام طوفانی؛
گسترش حاشیه نشینی، رشد برج سازی دستاورد بی عدالتی- یداله بلدی
پيام تسليت به مناسبت در گذشت، نویسنده و روزنامه نگار آزادیخواه کشورمان منصور کوشان؛
بازار بچه‌فروشان؛ جنبش زنان ایران در سه دهه گذشته؛
بدور از تفرقه، با اتحاد ی گسترده برای دستمزدی عادلانه، صادق کار...

نظر1

صفحه‌ها