فرخ نعمت پور

در احیای مرکانتلیسم و امپریالیسم

درست است کە آمریکا می تواند از طریق تعرفە بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارد، اما سیاست مرکانتلیسم تعرفەای نخواهد توانست جهانی شود. از طرف دیگر، در جهان، قارە آفریقا یا هند دیگری یافت نمی شود کە بتوان بر آن صد در صد چیرە شد و بازار و منابع طبیعی آن را بە نفع خود بە درازای دهەها صادر کرد. در دنیا بە همان مفهوم ناسیونالیستی ترامپ، دولتهای ناسیونالیستی شکل گرفتەاند کە دارای وجهە حقوقی اند و از حق خود می توانند دفاع کنند. ترامپ با ناسیونالیسم خود بە ناسیونالیسم رقبا دامن می زند.

سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش، شیعی گری پیروز عدم موفقیت خویش!

در محیط سیاسی نروژ یکی از نقطەنظراتی کە در میان بخشی از صاحب نظران در مورد سوسیال دمکراسی مطرح می شود این است کە سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش است!

اگر این جملە را کمی بشکافیم، منظور این است کە رفاە بیشتر و سطح تحصیلات بالاتر، منجر بە گرایش بە ارزشهای لیبرالی و فردی می شود.

سال تحریم

هر روز خبر تحریم جدیدی از طرف ایالات متحدە آمریکا می رسد. روزی نیست کە دولت ترامپ شرکت، موسسە یا فردی را مورد تحریم قرار ندهد. چین، روسیە و ایران نقطە ثقل تحریم هایند. ترامپ بە این حد هم راضی نیست و مدام از گسترش سیاست تحریم علیە همە مخالفان خود در عرصە جهانی می گوید. هیچ بعید نیست سیاست تعرفە بە سیاست تحریم علیە اروپا و کانادا هم فرابروید.

خلیفەای کە خلیفە ماند

افسانە سیاسی

بە یکبارە ناگهان سالهای سال پشت سر هم نە بارانی بارید و نە برفی. دیگر بمانند سابق نە از جمع شدن ابرها در افق خبری بود، نە از وزش بادهای مفرح مرطوب، نە از رعدوبرق های سهمگین و نە از شرشر آب در ناودانها. همە چیز بە یکبارە بە خشکی گرائید و سرزمین پهناور ما بە داغ مرگ آب نشست.

در دیالکتیک رفرم و تحول

تغییر ساختار در درون خود ساختار

درست همینجاست کە می توان بە تفاهم میان رفرمیسم و تحول طلبی در جامعە رسید، و نیروی لازم را هم در درون حاکمیت و هم در بیرون از آن برای یک تغییر ساختاری در کل ساختار موجود بسیج کرد. در واقع حذف ولایت فقیە مبنای واقعی و علمی یک سیاست تفاهمی میان طیفهای گوناگون می شود و می تواند تغییر بزرگی را رقم زند. تغییر ساختاری در ساختار موجود.

کاهش سطح پایبندی، یک ماجراجوئی دیگر

جمهوری اسلامی علیرغم پیامهای صریح ترامپ برای مذاکرات جدید، مقاومت می کند و حاضر بە مذاکرە نیست. دلایل این امر هم چندین مسئلەاند: زورگوئی دولت ترامپ، شرایط نابرابر در وضعیت فشار اقتصادی و مالی بر ایران، امید بە بستە پیشنهادی اروپا در تقابل با ترامپ و سرانجام پیشەکردن سیاست انتظار برای تغییر احتمالی در زمامداران کاخ سفید.

ضرورت حمایت از خویش

روز بعد از اعتصاب عمومی در کردستان، علاوە بر دستگیری عدەای از فعالان مدنی و یا با رنگ نشانە کردن مغازەها برای شناسائی اعتصاب کنندگان توسط نیروهای امنیتی، هم اکنون خبر از دستگیری و بازداشت افراد بیشتری می رسد. حاکمیت در پی سزای بیشتری برآمدەاست.

این اولین بار نیست کە چنین کاری صورت می گیرد. در جریان اعتصابهای پیشین هم، نیروهای امنیتی از طریق دستگیری و فراخواندن افراد بە مراکز امنیتی سعی کردند با ایجاد جو ارعاب و وحشت بە مقاومت مردم برای همیشە پایان دهند!

ریزش در صفوف 'امید'

در مجلس شورای اسلامی، اتفاقاتی افتادە کە بنوعی خطوط  فیزیکی میان فراکسیونهای مختلف را بهم ریختە است. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید، گفتە کە: "... آنچه که در عمل از اعضای فراکسیون امید دیده‌ایم، به نوعی فاصله گرفتند یا مستقل عمل کردند یا رسما به فراکسیون دیگری ملحق شدند،..." بدین ترتیب ریزشی در نیروهای فراکسیون امید در مجلس صورت گرفتە کە این ریزش بە معنای قدرت گیری بیشتر اصولگرایان در مجلس خواهد بود.

پیرامون فراخوان عدەای از روشنفکران کرد بە احزاب کرد ایرانی

در پایان باید گفت کە این نامە بر اساس دیدگاە پان کردیسم نوشتە شدە (بە بند آخر فراخوان توجە شود)، دیدگاهی کە نمی تواند ریشە در واقعییات زندگی داشتە باشد. راە حل مشکلات احزاب کرد ایرانی، متوصل شدن بە پان کردیسم نیست و در واقع راە حل ویژە خود را می طلبد. احزاب کرد ایرانی هم اکنون است در خطراند در حالیکە ایجاد جبهە کردستانی و اتحاد میان همە نیروهای کردی حتی اگر از امروز هم تلاش برای ایجاد آنها شروع شود بفرض پیروزی، سالهای سال طول خواهد کشید. متاسفانە دوستان امضاکنندە ما بیشتر از یک دیدگاە رمانتیکی بە امر سیاست پرداختەاند تا یک دیدگاە واقع گرایانە و رئالیستی.

نگاهی بە رویداد تاریخی اعتصاب در کردستان

آسیب شناسی مبارزات مدنی در کردستان تنها بە این موارد ختم نمی شود. باید گفت کە با توجە بە توان نیروهای سرکوب در مواجهە با مردم، بست نشینی در خانەها و بیرون نیامدن، امکان رژیم در کشتار و دستگیری مردم را بشدت پایین می آورد، ولی با تنها در خانە ماندن نمی توان توازن نیروها را در سطح قابل توجهی تغییر داد. امر تغییر فراتر از ماندن در خانەها بە حضور مردم در خیابان و اعلام خواستەهای خود در فرم 'ندا' و نە 'سکوت' دارد. در فرم سکوت اعتراض، مطالبات بشیوە کمتر مشخصی فرمولە می شوند و معلوم نیست کە مطالبات در جزئیات خود از چە جنسی اند. برای همین می بینیم کە امروزە در میان طیف های شرکت کنندە در این اعتصاب، تعابیر مختلفی دیدە می شود.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور