فرخ نعمت پور

سپاە پاسداران را منحل کنید!

جمهوری اسلامی اگر واقعا در فکر بیرون کشیدن کشور از فشار تحریمها هست باید در زمینە ساختاری چارەای بیاندیشد. باید سپاە در ارتش منحل شود و نقش ارگانهای امنیتی آن برچیدەشدە و بە نهادهای دولتی منتقل شود. با وجود سپاە پاسدارانی کە فراتر از ارگانهای عرفی یک دولت متعارف در همە زمینەهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی عمل می کند، نمی توان نە مناسبات را با جهان خارج عادی کرد و نە پروژە ورود کشور بە پیشرفت و ترقی را رقم زد. سپاە همراە بیت رهبری، کشور را گروگان پیشبرد برنامەهای ایدئولوژیکی خود قرار دادەاند. و سادەاندیشی است کە اگر تصور کنیم با چنین شرایطی، کشور دوبارە در مسیر احیای مناسبات بشیوە سابق با جهان خارج خواهدافتاد.

جنگ اوکراین و جنگ زمستان میان شوروی ها و فنلاند در سال ١٩٣٩

اگر روسیە بتواند در حملە نظامی بە اوکراین، دستاوردهای خود در جنگ زمستان را تکرار کند بە یک تغییر کلاسیکی و مهم در منطق مسلط موجود در جهان دست زدەاست. اما در همان حال باید گفت همانگونە کە استالین با حملە خود بە فنلاند، روح انترناسیونالیستی لنین را در دادن استقلال بە این کشور از میان برد و برای همیشە فنلاند را از روسیە دورکردە و بە غرب چسباند، بی گمان با حملە پوتین بە اوکراین نیز همین تغییر در روحیە مردم اوکراین حاصل خواهد شد. روسیە در واقع با این حملە، ضربە سنگینی بە همبستگی و نزدیکی تاریخی میان مردم دو کشور روسیە و اوکراین زدەاست.

بخش: 

جنگ و گلهای یاس مادر (٤)

روزی باز صدای آژیر از پادگان، تمام فضای شهر را لبریز می کند. انگار قرار است باز هواپیماها بیایند. و ما شتابان بە زیرزمین بە گلهای یاس پناە می بریم. صدای ترق و تروق ضد هوایی ها آسمان را پر می کند. و ناگهان همان صدای وحشتناک همیشگی دوبارە پیدا می شود. انگار خدا دارد آسمان را پارە می کند. هواپیماها چنان هوا را می درند کە انگار از اینکە نمی توانند بیشتر از این سرعت بگیرند، می نالند. و جائی صدای انفجارهای مهیب دنیا را بشدت می لرزاند. خانە ما هم می لرزد. گلدانهای یاس جابجا می شوند. و پدر گوشهایش را می گیرد. چهرەاش چنان در هم رفتە است کە انگار کسی با چوب محکم بر سرش کوبیدەاست. و من این درد را می شناسم. از دوران دبستان، هنگامیکە ناظم سر بی نظمی در سر صف، ناگهان، بدون اینکە خودم هم متوجە باشم از عقب با چوب دراز خود بر سرم کوبید

جلسە ناتو، فاقد دیپلماسی برای استقرار صلح

جلسە ناتو نشان داد کە فعلا ادامە جنگ امری تضمین شدەاست، و حتی در صورت استفادە روسیە از سلاح شیمیایی، این کشورها آمادەاند تا بصورت مستقیم در جنگ دخالت کنند. با این حساب ما یک قدم دیگر بە رویاروئی خطرناک روسیە و ناتو نزدیکتر شدەایم. جلسە ناتو، پیام آور تشدید جنگ و بحران در اوکراین است.

شاید اوکراین باید قربانی شود!

همە می دانند کە نە روسیە از توان بی پایان ادامە جنگ بهرەمند است، و نە غربی ها هم تا ابد نظارەگر آن خواهند بود. بنابراین امکان وقوع فجایعی جهانگیر بسیار بالاست. بنابراین تا هرچە زودتر طرفین بە تفاهمی، هرچند ضد منافع ملی اوکراینی ها، برسند؛ جهان زودتر بە امنیتی دست خواهد یافت کە هم اکنون بشدت در معرض خطر آن قرار گرفتەاست.

جنگ و گلهای یاس مادر (٣)

گلهای یاس مادر و دختر همسایە چقدر بە هم شبیەاند، و من نتیجە می گیرم کە همە گلهای یاس جهان عین هم اند. و عین هم بو می دهند، و عین هم دل دخترکان عاشق را می ربایند و در غیاب یار بە آنان وفاداری می آموزند. و جنگ سرزمین تولد وفاداریست. مرگ، عطش با هم بودن را زندگی دیگری می دهد و انسانها می فهمند کە حقیقتا زندگی کوتاە است. و مادر مهربان من می گوید مهم نیست کە گلهای یاس دخترک همسایە بو ندارند، مهم این است آنها هم گل یاس اند، و دخترکی با قلبی از گل یاس خالق آنهاست. و مادر راست می گوید

زیرزمین لوکسی کە دردی را دوا نمی کند

حملە روسیە بە اوکراین تنها منجر بە این نشد کە سلاحهای اتمی روسیە در دریا، زمین و هوا بە حالت آمادەباش درآیند، بلکە برای اولین بار در این جنگ شاهد بکارگیری سلاحهای مافوق صوت (از نوع موشک) بودیم. روسیە اهدافی را در غرب اوکراین با این موشکها مورد حملە قرار داد.

جنگ و گلهای یاس مادر (٢)

پدر معتقد است اگرچە جنگ بد است،... و پر از حوادث ناگوار و ناخوشایند، اما برای ارتقاء روح و اندیشە آدمی مهم است و برای همین خدا جنگ را آفریدەاست. پس خدا جنگ را آفریدەاست. هم اوست کە می خواهد گلهای یاس بە زیرزمین بروند، شهر ما از جوانان خلوت شود و شبها همە خوابهای ناخوشایند ببینیم. و بەیاد می آورم دروس مدرسە را کە در آن از جنگهای مقدس گفتە می شد. و جنگ همیشە حداقل برای یک طرف مقدس است. آدمها در قدسیت است کە مرگ دلخراش خود را بە جاودانگی نسبت می دهند.

حملە موشکی سپاە پاسداران بە اقلیم کردستان محکوم است

حملە موشکی سپاە پاسداران بە خاک اقلیم کردستان بشدت محکوم است، و اگر جمهوری اسلامی واقعا بە فکر امنیت کشور و مردم ایران است خوب است کە مراتب نگرانی خود را از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح کند و سعی کند یک بام و دو هوا عمل نکردە و همانی را کە برای رقیب خود جایز نمی شمارد برای خود نیز روا ندارد. ضمنان این حق هر کشوریست کە بدون ترس و تهدید دیگر کشورها روابط خود با دیگر کشورها را سامان دهد. بە همان اندازە کە جمهوری اسلامی حق داشتن رابطە دیپلماتیک و عادی، بر پایە حفظ منافع مشترک و احترام متقابل در اقلیم کردستان دارد، بە همان اندازە هم اسرائیل از چنین حقی برخوردار است.

جنگ و گلهای یاس مادر (١)

مادر هر روز دزدکی گلهای یاس را آب می دهد. و سالهای جنگ، خانە ما بوی گل یاس می دهد. و مادر بیش از پیش یاس می شود. و من نگران شدم کە نکند جنگ را فراموش کردە باشد. فیلسوف ما می گوید بدترین درد بشر، از یاد بردن واقعیت است. اما شاید فیلسوف ما فراموش کردە است کە واقعیت آن چیزی هم هست کە ما از آن می خواهیم. و آن شب برای اولین بار همراە مادر بە گلهای یاس آب می دهم. برگی بە من لبخند می زند.

غربی کە می آموزد

اگرچە سیاستهای تعرضی غرب در خصوص پیشروی ناتو بە سمت شرق از عوامل شروع بحران اوکراین و تجاوز نظامی روسیە بە خاک این کشور بود، سیاستهائی کە بە هیچ وجە عمل تجاوزکارانە پوتین را توجیە نمی کنند، اما عدم دخالت مستقیم غرب و ناتو در بحران اوکراین و آغاز جنگ رو در رو با روسیە، سیاست خردمندانەای بود کە غربی ها اتخاذ کردند. آنان با این عمل خود از برپائی جنگ سوم جهانی ممانعت بعمل آوردند، و جهان را از فاجعەای زندگی سوز بر روی کرە خاکی دور نگە داشتند.

نیاز بە انحلال اتحادیەهای نظامی، از جملە ناتو

پیمان ناتو در سال١٩٤٩ میلادی تاسیس شد، و پیمان ورشو شش سال بعد یعنی در سال ١٩٥٥. سالها بعد پیمان ورشو بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١ منحل شد، اما پیمان ناتو نە!

گرایش بە نظم اتوریتەای و مرگ دمکراسی

در مطلبی تحت عنوان "الکساندریا اوکاسیو کورتز: در مورد از دست دادن دموکراسی در آمریکا ظرف ده سال آینده هشدار می دهد"١ کە توسط رضا کاویانی از زبان آلمانی ترجمە و در سایت کارآنلاین چاپ شدە، خانم کورتز، نمایندە مجلس و از جناح چپ حزب دمکرات آمریکا، صراحتا در مورد خطر از دست دادن دمکراسی آمریکائی در ظرف دە سال آیندە هشدار می دهد. او از یک خطر بسیار واقعی می گوید کە جامعە آمریکا را بشدت تهدید می کند.

جهانی کە پیچیدەتر می شود

در شرایط فعلی آمریکا کماکان هم قدرت اقتصادی دارد و هم قدرت نظامی، چین قدرت اقتصادی دارد و روسیە قدرت نظامی. در این بازی سە وجهی، آمریکا کماکان موقعیت برتر دارد. اینکە از دل چنین موقعیتی چە بیرون می آید کاملا وابستە بە نوع نگاە و ارزیابی حاکمان از سیاست لحظە هم هست.

ایران و سال ٢٠٢٢

بە جرات می توان گفت کە در سال ٢٠٢٢، شرق گرائی در حاکمیت تقویت شدە و ایران بیش از پیش از جملە در زمینە نظامی بە همکاری های گستردەتر با چین و روسیە روی خواهد آورد. پس ایران در حوزە تنش های ژئوپولیتیکی بە تثبیت جایگاە خود در شرق خواهد پرداخت، و بە نقش خود در تضعیف موقعیت ایالات متحدە آمریکا در جهان بیشتر اهمیت خواهدداد. با برجستە شدن چنین جایگاهی و رشد پارادایم اقتدارگرائی در جهان و ایران، وضعیت نیروهای آزادیخواە و دمکراتیک نیز بیش از پیش تضعیف خواهدشد.

بخش: 

تزهائی در مورد حاکمیت

واقعیت این است کە جمهوری اسلامی بە شرایط متناقض و دوگانەای پای می نهد کە در آن از یک طرف دولتی بیش از پیش اقتدارگرا حاکم خواهد شد، و از طرفی دیگر جامعەای با مختصات متفاوت تر. اینکە چنین جامعەای در غیاب وجود یک اپوزیسیون قوی و اصلاح طلبانی راندە از حاکمیت، چە چارەای بیاندیشد، باید نشست و دید.

بخش: 

انقلاب بهمن و تعابیر شعارها

کلمات و لغاتی کە انسان بەکار می برد، درست است کە در فرم یکی هستند، اما بار معنائی آنها می تواند بنابر پیش زمینە فکری ـ فرهنگی و ذهنیت انسانها و تعابیری کە از آنها دارند، متفاوت باشند. بعنوان مثال کلمە انسان نمی تواند در ذهن همگان دارای یک بار معنائی باشد. تعبیر یک فرد مذهبی از انسان با تعبیر یک فرد سکولار کاملا متفاوت است.

بزەکاری، بهانەای برای تقویت میلیتاریسم در جامعە

پیشبرد اعمال اقتدار نظام بر کشور، برنامەای است پیچیدە کە تنها از طریق نیروهای امنیتی ـ نظامی پیش بردە نمی شود. نیروهای انتظامی نیز در این میان نقش ویژەای ایفاء می کنند. اگر نیروهای امنیتی ـ نظامی بعلت ماهیت عریان ایدئولوژیک و سرکوبگری خود کمتر از ایجاد اقتدار معنوی و مقبولیت در میان مردم برخوردارند، اما نیروهای انتظامی و پلیس از این امکان برخوردارند و بە همین دلیل بعنوان نیروئی با خصلت پیچیدە عمل می کنند. این نیرو بە گاە سرکوب اعتراضات مردمی، در مقایسە با سپاە و بسیج، بر اساس کارکرد دوگانە خود از برد نرم افزاری بیشتری برخوردار است.

بخش: 

تهران، سائوپائولوی جمهوری اسلامی

سائوپائولوئیسم جمهوری اسلامی، شکل تطبیق نظام تئوکراتیک حاکم با الزامات جهانیست کە برای پیروزشدن در آن پول حرف اول را می زند، و بی گمان راهی را کە رژیم بازکردەاست بە شاهراههای گستردەتری رە خواهد برد کە وضعیت فاصلە طبقاتی در کشور را از آنی کە هست فاجعەبارتر خواهدکرد. جمهوری اسلامی با طبقاتی کردن بیشتر کشور، درصدد تقویت مقاومت خود در مقابل دشمنان خارجی است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور