فرخ نعمت پور

سردار اسلام و مردم کردستان

طبق خبرهای منتشر شدە در فضای مجازی، اعتصاب مردم در بیشتر شهرهای کردستان ایران، از جملە در سنندج، مریوان و بانە علیە اعدام، ارعاب و تشدید جو سرکوب و اختناق با موفقیت شروع شدە و ادامە دارد. در مقابل، حاکمیت با استقرار نیروهای نظامی و انتظامی در نقاط حساس سعی می کند بر اوضاع کنترل داشتە باشد.

تشدید کنسرواتیسم

می توان گفت کە در دو سال آیندە، یعنی تا دور دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نمی توان شاهد تغییر چندانی در آرایش سیاسی موجود و مواضع جناحها بود. دولت روحانی نیز محافظەکارتر خواهد شد. در واقع جنگ اقتصادی آمریکا علیە کشور، بکل از لحاظ سیاسی وضعیت محافظەکارانەتری را تحمیل کردە و خواهد کرد.

سە فروپاشی

فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی، اصطلاحاتی بودند کە در دورە احمدی نژاد بە جد وارد فرهنگ سیاسی شدند، و هم اکنون دوبارە از جملە بعلت تحریمهای دولت ترامپ حضور خود را در زبان روزمرە نشان می دهند.

اما وضعیت تنها بدینجا ختم نمی شود، و اخیرا بحث فروپاشی اجتماعی نیز مطرح است کە مشخصەهای آن از جملە بحران خانوادە، بی تفاوتی و بی اعتمادی اجتماعی، بی تفاوتی نخبگان و نیز فساد سیستماتیک است.

روح دوران را دریابیم

دوستانی کە بە بینش ناسیونال ـ رمانتیکی از 'کوردایەتی' معتقدند متاسفانە درک درستی از موقعیت سیاسی و احزاب در کردستانهای متفاوت ندارند، و تمامی تجارب این سالها آنان را بە این نتیجە نرسانیدە است کە چنین بینشی عملا در احزاب کار نمی کند و احزاب کرد بیشتر یک درک پراگماتیستی از کار سیاسی و امر قدرت دارند، درکی کە بشدت وابستە بە منافع حزبی و شخصی است. شاید بتوان گفت کە ایدەهای سیاسی قبل از اینکە خود عامل شرایط باشند، بە معلول و یا تنها بە ابزار تبدیل شدەاند. در هیچ کجای جهان، سیاست تنها بر اساس تعلق قومی، اتنیکی و یا ملی پی ریختە نمی شود. عوامل، منافع و تضادهای دیگری کار می کنند کە بسیار قدرتمندتراند.

اهمیت نهادهای بین المللی

ایران میزبان نشستی حول مسائل سوریە در تهران با مشارکت روسیە و ترکیە بود. سە کشوری کە هر کدام بنوعی تحت محاصرە اقتصادی غرب و بویژە ایالات متحدە هستند.

این نشست در شرایطی برگزار می شود کە هر سە کشور شرکت کنندە، بویژە ایران و ترکیە در وضعیت نامناسب اقتصادی بسر می برند و اخیرا تحریمهای اعلام شدە از طرف دولت ترامپ بشدت وضعیت آنها را تغییر دادە است. کاهش ارزش پول ملی از جملە شاخص اصلی چنین تغییر ناخوشایندی است.

جابجائی در عرصە نقد

در این روزها انتقاد و هجمە بە دولت روحانی تنها از طرف دلواپسان و تندروهای جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد کە آخرین نمونە آن سخنان جنتی در جلسە مجلس خبرگان در خصوص احتمال دیدار ترامپ و روحانی در حاشیە نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود. امری کە بشدت مورد اعتراض محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری قرار گرفت.

فرصت کم، استرس بسیار

اما بغیر از هشدار بە اروپا، یک پروژە دیگر می تواند همکاری ایران با اروپا در زمینە مذاکرات موشکی و سیاست های منطقەای باشد. امروزە دلواپسان در ایران اصرار دارند کە اروپا را بە اهرمی تشبیە کنند کە خواستەهای امریکا را تعقیب می کند. سخنان اخیر جنتی در مجلس خبرگان گواهی دیگر بر تکرار این سخنان واهیست. زیرا کە اروپا در این مورد همیشە سیاست مستقل خود را داشتە است. و نیز تفاهم با اروپا بر سر این موارد، بە معنای تفاهم با ترامپ و الزاما پیشبرد سیاستهای او نیست.

بخش: 

ترامپ سازی سیاست

به گزارش اسپوتنیک، 'سعود القحطانی' مشاور 'محمد بن سلمان' ولیعهد عربستان در توییتر خود نوشته به عنوان یک شهروند بی صبرانه در انتظار اجرایی شدن پروژه «کانال جزیره شرق سلوی» هستم.

لازم بە یادآوری است کە ریاض طرحی برای پایان دادن به مرز زمینی خود با قطر دارد، و در نظر دارد با احداث کانالی تحت عنوان کانال سلوی، قطر را به جزیره تبدیل کند.

فعالیت مدنی و ابتکار در زبان

مدتی پیش چهار تن از فعالان مدنی و محیط زیستی در مریوان، جان خود را در جریان خاموش کردن آتش جنگلهای اطراف این شهر از دست دادند. بدنبال این حادثە جانخراش، موجی از تسلیت و همدردی در سرتاسر جامعە ایران از جملە در کردستان براە افتاد، و مردم زیادی از مناطق مختلف در مراسم تشیع جنازە این فعالان جانباختە مشارکت جستند.

از جملە پیامدهای فرهنگی و معنوی این فاجعە، ابتکار در زبان برای بیان آن بود. شهید سبز، شهید محیط زیستی از جملە کلمات و اصطلاحاتی بودند کە از طرف مردم بکار بردەشدند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور