فرخ نعمت پور

مقاومت در مصاف تعرض

ترامپ بازی بسیار خطرناکی را شروع کردە است. او با منطق زور بە مصاف روند انتقالی و هنوز تثبیت نشدە گذار از جهان یک قطبی بە جهان چند قطبی رفتە است. منطقی کە خروجی های آن منطقا دو چیزاند: پیروزی یا شکست. اما خوشبختانە دمکراسی ایالات متحدە بیش از دو دورە بە او اجازە تسخیر کاخ سفید را نمی دهد، اگرنە او می بایست بازی خطرناک خود را تا وصول بە یکی ادامە بدهد. ترامپ سرانجام جائی متوقف خواهد شد، و همین امکان قطعی توقف است کە می تواند پیروزی یا شکست آمریکا را متوقف کند، و این کشور مهم را دوبارە بە روندهای همیاری و همکاری با جهان برگرداند.

قهرمانانی کە می توانند جنایتکار باشند!

رادیو بی بی سی امروز در برنامە رادیوئی خود بمناسبت مرگ جان مک کین سناتور آمریکائی از حزب جمهوری خواهان، او را 'قهرمان جنگ ویتنام' نامید!

تاریخ می گوید جنگ ویتنام، یک جنگ آزادیخواهانە بود کە ویتنامی ها در آن علیە تجاوز آمریکا جنگیدند و بالاخرە بعد از سالهای متمادی توانستند متجاوزان را از خاک خود بیرون کنند. در این جنگ نیروهای آمریکائی جنایات بیشماری مرتکب شدند کە از جملە با بمباران شدید مناطق مسکونی و کشتار غیرنظامیان سعی کردند ویت کنگها را بە زانو دربیاورند.

آنگاە که سلاح نقد، شق دوم خود را فراموش می کند

نداهائی از درون و پیرامون حاکمیت بگوش می رسد در مورد اینکە اصلاح طلبان باید جبران مافات کنند. منظور از این گفتە همانا بازگشت بە خط انتقاد از دولت روحانی برای جبران قصورهای این خط سیاسی در قبال سازشها و عمل نکردن بە وعدەهائی است کە روحانی در هنگامە انتخابات ها بە رای دهندگان خود داشت.

اینکە صرفا نمی توان با انتقاد قدرت سیاسی را بە تغییر واداشت، امری عیان است. علاوە بر انتقاد، تغییر، مستلزم راهکارهای عملی در جوار انتقاد کلامی است. بدون نیروی مادی تغییر، نیروی کلام نمی تواند بە جائی برسد.

طبقە متوسط، در منگنە داخل و خارج

شاید بتوان گفت کە عدم حضور جدی این طبقە در اعتراضات خیابانی در دی ماە و ماههای اخیر قبل از هر چیز ناشی از سردرگمی این طبقە در یافتن نقش خود در جامعە در شرایط تغییر کیفی این طبقە است. طبقەای کە قبلا مطالبە محور بود، تغییر در رفتار سیاسی اش از مطالبە محوری بە اعتراض خیابانی و تند و تیز، زمان می برد و همین باعث تأخیر در رفتار سیاسی اش می شود.

بخش: 

افزایش خطر جنگ

تاریخ بە ما می گوید کە یکی از علل برپاشدن جنگ دوم جهانی، رشد ناسیونالیسم افراطی در قلب اروپای دمکرات یعنی در آلمان بود. آلمانها کە خود را در پس قافلە رشد و تسخیر بازارهای جهان می دیدند، بە راە حل بسیار فاجعەباری متوسل شدند. بنابراین ناسیونالیسم آنگاە کە در کشورهای قدرتمند جهان بروز می کند و اقتصاد و ارتش را در کنار خود می بیند، می تواند دست بە محاسبات جدید و خطرناکی بزند.

ارفاق بە صنایع کوچک و متوسط!

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از تقدیم بستە حمایت از تولید طی هفتە آیندە بە مجلس گفت. بە گفتە او این بستە معطوف بە حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است، و در نظر دارند کە معافیت شش ماهەای از مالیات ارزش افزودە برای این واحدها در نظرگرفتە شود.

ظاهرا اهمیت این واحدها در اشتغال زائی، تولید و اینکە در دنیای کنونی چنین صنایعی ستوان فقرات اقتصاداند، سیاست گزاران جمهوری اسلامی را متوجە اهمیت آنها کردە است.

آنگاە بی نظمی نظم می شود

پس با یک فرض ذهنی غیرتاریخی نمی توان دوبارە تاریخ را ساخت. ذهن بی نظم خصلت غیرتاریخی دارد و بنابراین نازا. حتی اقتصاد و ارتش هم علیرغم همراهی کار آنچنانی از دستشان بر نمی آید. در پهنای جهانی (و نە ملی) تعریف هابزی از قدرت دیرزمانسیت رخت بربستە است.

اقتصاد، غیراخلاقی ترین پدیدە

خروج ترامپ از برجام و بدنبال آن خروج و امتناع شرکتهای بزرگ اقتصادی از حضور در بازار ایران، تنها بە این دلیل سادە کە نمی خواهند سود کلان را قربانی سود خرد کنند، می تواند بار دیگر بهانەای باشد برای ارزیابی رابطە میان اقتصاد و اخلاق.

طفیلی بودن دین

در پدیدە جهانی شدن، در اثر فشردە شدن مفاهیم زمان و مکان، چنانکە آنتونی گیدنز می گوید، پدیدەهای دور می توانند بە پدیدەهای محلی فرم ببخشند.

و این حکایت کنونی ایران است. ترامپ با یازدە هزار کیلومتر مرز هوائی با ایران، در آن سوی دریاها، از برجام خارج می شود و اقتصاد ایران بهمراهش فلج! و این همان مفهوم فشردگی زمان و مکان و تاثیرپذیری لوکال از رویداد فرا لوکال است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور