فرخ نعمت پور

اعتراضات مردمی، کابوسی کە خواب حاکمان را آشفتە می کند

بحرانها بر خلاف نیروهای دگراندیش و سرکوبگر، از قابلیت سرکوب فیزیکی برخوردار نیستند و هر بار بە طریقی از راە کنشهای مردمی خود را در عرصە اجتماعی و در فرم اعتراضات تودەای نشان می دهند. و درست همین، بر خلاف تصور و انتظار سران جمهوری اسلامی، زمینە را برای عروج دوبارە نیروهای دگراندیش و اپوزیسیون فراهم می کند.

فرار شبانە

و همیشە بندگان خدایند کە می بازند، و فرستادگان و مقربان رسولان خداونداند کە پیروزاند! و خدا از ازل مقرر فرمود کە جنت از آن فرستادگان اوست و دوزخ از آن عوام خودسر. و سورەای در تائید عمل آخوندها نازل شد کە "آیا داعش هم چنین نکرد کە انتقام طغیان بشر علیە خدا را از همە آحاد انسان، بدون توجە بە کودکان و خردسالان، با ترکاندن بمبهای دهشتناک، گرفت!؟"

خوشحالی

پس اگرچە همە چیز اتفاقی نبود، اما بشیوە اتفاقی نهایتا در مسیر درست خودشان افتادند. اخمهایش بیشتر و بیشتر باز می شوند. زندگی آنقدر هم بد نیست. نە، تنها کافیست آدمها استعداد واقعی خودشان را کشف کنند و مصرانە دنبالش بدوند،... همین!

دولت ـ ملتها، ساختاری کە باید اصلاح شود

گمانی در این نیست کە تثبیت موقعیت یک کشور در سطح منطقەای و جهانی، از مولفەهای تامین منافع ملی آن کشور است. در جهانی کە ما زندگی می کنیم بسیاری از کشورها احساس می کنند کە این تثبیت از طریق تعرض و ایجاد هیمنە منطقەای بر اساس منافع و دیدگاە همان کشور تامین می شود. در واقع دیگران را تنها در کنار خود می خواهند و نە بە همراە خود با حقوق برابر. یعنی در واقع ساختار دولت ـ ملت با ایدەهای توسعە طلبانە مرز طولانی مشترک دارد.

دو حس گوناگون تعلق ملی

نمونە کردستان عراق می تواند نمونە مهمی در مورد رابطە میان حس تعلق ملی اجباری و حس تعلق اختیاری باشد. در واقع جائیکە نتواند حس تعلق اجباری را از طریق ایجاد یک زندگی شایستە انسانی بە حس تعلق اختیاری برویاند، خود مفهوم ناسیونالیسم با بحران جدی مواجە می شود.

چپ دمکراتیکی کە بە آن نیاز داریم

هم اکنون ایران مانند تمامی کشورهای دمکراتیک و پیشرفتە احتیاج بە نحلەهای دیگر چپ از جملە در زمینە سوسیال دمکراسی (چپ میانە) و نیز نحلە سوسیالیسم دمکراتیک دارد. نحلەهائی کە بە ایجاد رفرم در سرمایەداری (سوسیال دمکراسی) و گذر دمکراتیک از کاپیتالیسم (سوسیالیسم دمکراتیک)، معتقداند و با برجستەکردن نقش مردم، نهادهای مدنی و دمکراتیک، عدم دور زدن دمکراسی و آزادی، راههای گذار بە جامعەای عادلانە را برجستە می کنند.

همسایگانی کە اندکی بە کمک آمدەاند

حال، طبق اخبار، امارات متحدە عربی نیز بە کل تصویر افزودە می شود. رسانەها از گسترش روابط این کشور با ایران می گویند. برنامە این کشور برای متعادل کردن روابط خود با ایران، علیرغم گسترش رابطە با اسرائیل، و نیز خروج نیروهایش از بندر حدیدە یمن کە کار را برای تصرف آن توسط نیروهای حوثی مهیا کرد را جزو همین تمهیدات محسوب می کنند. رشد ١٦٩ درصدی واردات ایران از این کشور و نیز گفتەهائی در مورد واردات سە و نیم میلیارد دلاری ارز از امارات، همە حاکی از آنند کە یکی از مهمترین کشورهای حوزە خلیج فارس دارد نقب دیگری می زند.

بخش: 

دوگانە متناقض

ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر خلاف پراگماتیسم آن نە تنها منجر بە تقویت ملت ـ دولت نمی شود، بلکە همان خصلت پراگماتیستی سیاستهایش را نیز با دشواری های معینی روبرو کردەاست. دوگانە پراگماتیسم ـ ایدئولوژی آنگاە جواب می دهد کە هر دو بنوعی بر هم منطبق و یا نزدیک بە هم باشند

'سایکس ـ پیکو'ئی کە بە رحمت تبدیل شد!

در واقع درست است کە ترکیە بیشتر از صد سال است بعلت معاهدە سایکس ـ پیکو از امکان دسترسی بە منابع فسیلی انرژی محروم ماندە، اما با تغییری کە حاصل شدە، عملا معاهدە سایکس ـ پیکو بە عاملی مثبت تبدیل شدەاست! دسترسی بی چون و چرای ترکیە بە منابع و سرچشمەهای مهم آبی منطقە کە با توجە بە خشکسالی های خطرناکی کە در کل منطقە در حال اتفاق اند، امر آب را صراحتا بە امری کاملا سیاسی و استراتژیک برای کسب ثروت و اتوریتە سیاسی تبدیل کردەاست.

بخش: 

یک بام و دو هوا عمل نکنید!

دو گانگی عقلانیت سیاسی در میان سران جمهوری اسلامی، پدیدەای است کە بە هیچ عنوان با روح روابط کشورها در دوران کنونی نمی سازد. درست همانگونە کە این روش، علیرغم همە اختلافات و تضاد منافع با ترکیە می تواند از وخامت اوضاع و نگەداشتن سطح معینی از روابط تاثیرگذار باشد، پیگیری آن در رابطە با ایالات متحدە آمریکا هم می تواند منافع کشور را تضمین کند. بە جرات می توان گفت کە اتفاقا بە علت نیاز حیاتی جمهوری اسلامی بە نگەداشتن کشورهای همسایە، جهت پیشبرد مقابلە خود با آمریکا، مسئولان نظام حتی در مواردی در مقابل آنها عقب بنشینند و آن طوری کە نیاز هست نتوانند از منافع کشور دفاع کنند. مورد روابط کشور با روسیە بخوبی این را نشان می دهد. یک بام و دو هوا عمل نکنید!

ابتدا باید چرخە زندگی ملت بچرخد!

ظاهرا تئوری و نگاە حاکمیت بر این محور می چرخد کە اگر چرخە دولت بچرخد، بشیوە خودبخودی چرخە زندگی مردم هم خواهد چرخید! و کل این نگاە بر این استوار است کە اگر دولت بتواند پول بە کارمندان و مستمندی بگیران خود بپردازد و کماکان وابستگی آنان را بخود تامین کند، وضعیت ثبات نسبی خواهد داشت. یعنی تا ارباب پول داشتە باشد، رعیت هم رعیت باقی خواهد ماند.

بخش: 

دشوار عدالت و تیغ کند مبارزە صنفی

مردم زحمتکش ما باید بە جد در فکر دخالت در سیاست باشند. مبارزات صنفی ـ سندیکائی در ایران درست بعلت وجود چنین بستری (نبود رشد اقتصادی) تقریبا از معنای خود تهی شدەاست. شاید تنها حسن آن این است کە فعالان را کم کم بیشتر بە این نتیجە می رساند کە درمان جائی دیگر است و باید پیکان را بە سوئی دیگر تغییر جهت داد.

بی نظمی ای کە نظم می شود

تکرار، آن واژە جادوگر و اثیر جادوئی است کە می تواند همە چیز را عادی کند. و آدمها چنین اند، می توانند بە درازای زمانهای مشخص، آنی باشند کە دیگران می خواهند یا آنی بنمایند کە دیگران خوابش را دیدەاند. تنها کافیست بستر تکرار مهیا شود. و البتە چونکە چنین پدیدەای غیر طبیعی است، بنابراین باید مولفەهای زیادی باشند تا این دگردیسی را بە انجام برسانند.

'پ ک ک' عاملی مهم در تغییر نگاە ژئوپولیتیکی اردوغان

بازی ژئوپولیتیکی اردوغان با کشورهای منطقە، درست بە موازات گشودەتر شدن امکانات بیشتر برای ترکیە، اما بە همان ترتیب افقها و امکانات نوینی را در مقابلە با دولت ترکها برای رقبایش فراهم می کند و از این منظر 'پ ک ک' می تواند فرم حضور خود را بەنسبت بەروز کند

فیلم سینمائی تازە برادران قاچاقچی

تندروها و محافل معینی در کشور، کە بیشتر از سپاە پاسداران هستند، حتی سیاست دولتی را کە خود حامی بە قدرت رسیدنش بودند، بر نمی تابند؛ زیرا اصل بر آمریکا ستیزی است و هر سیگنالی کە بتواند در روند مورد نظر آنها اختلال ایجاد کند و بە شرایط بهتری منجر شود را بر نمی تابند.

روح پست مدرنیستی طبیعت نوین

روایت بزرگ طبیعت زمین پایان یافتە است. در یک معنای پست مدرنیستی دیگر از گردش بزرگ چهار فصل خبر چندانی نیست. دیگر از محوریت قطبین برای جذب آب دریاها سخنی گفتە نمی شود. دیگر قرار نیست پائیز پائیز باشد، زمستان زمستان، بهار بهار و تابستان تابستان. مرزها رخت بر بستەاند. فصول در همدیگر رخنە کردەاند، و خصلت آنها گاها در یک زمان مشخص آنچنان برجستە و بازر می شود کە یا یخبندان و برف بی سابقەای می شود، و یا آنچنان هوا گرم کە نظیر آن کمتر یافت می شود.

نیاز بە پانزدە خردادی دیگر!

وضعیت زندگی مردم بە جائی رسیدە کە در سطح بالاترین مراجع مذهبی کشور هم ندای اعتراض و نارضایتی را برانگیختە است. فقر سیاە و بی آیندگی دمار کشور را در آوردە و حاکمان بی توجە بە زندگی مردم، تنها در پی پیشبرد اهداف سیاسی و عقیدتی خود هستند کە هیچگونە همخوانی با منافع مردم ندارند.

غربزدە مدعی غرب ستیزی

در تاریخ اسلام همیشە ما با ادعای جریانات مختلف اسلامی بر سر رهبری جهان اسلام روبرو بودەایم، امری کە در دوران مدرن هم ادامە داشتە و هر از گاهی ما شاهد سر برآوردن جریانی هستیم کە با نفی دیگری در صدد اثبات ادعای خود در این خصوص است.

از اینجا راندە و از آنجا ماندە

آرزوی هستە سخت قدرت و بخش مهمی از اصولگرایان ایجاد قدرتی یکدست با تسخیر سە قوە اصلی حاکمیت بود. امری کە سرانجام متحقق شد. قرار است از این بە بعد هماهنگی میان سە قوە از طریق حرف شنوئی آنان از رهبری نظام عملی شود، و تا می توانند کمترین اطلاعات در خصوص مناقشات و اختلافات درونی در رسانەها علنی شود. نظام تشخیص دادە کە بخش مهمی از اعتراضات مردم از شکاف درونی همین نظام امکان ظهور پیدا می کنند، بنابراین بنا را بر سکوت و ایجاد فضای آرام گذاشتەاند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور