فرخ نعمت پور

جنگ و گلهای یاس مادر (٢)

پدر معتقد است اگرچە جنگ بد است،... و پر از حوادث ناگوار و ناخوشایند، اما برای ارتقاء روح و اندیشە آدمی مهم است و برای همین خدا جنگ را آفریدەاست. پس خدا جنگ را آفریدەاست. هم اوست کە می خواهد گلهای یاس بە زیرزمین بروند، شهر ما از جوانان خلوت شود و شبها همە خوابهای ناخوشایند ببینیم. و بەیاد می آورم دروس مدرسە را کە در آن از جنگهای مقدس گفتە می شد. و جنگ همیشە حداقل برای یک طرف مقدس است. آدمها در قدسیت است کە مرگ دلخراش خود را بە جاودانگی نسبت می دهند.

حملە موشکی سپاە پاسداران بە اقلیم کردستان محکوم است

حملە موشکی سپاە پاسداران بە خاک اقلیم کردستان بشدت محکوم است، و اگر جمهوری اسلامی واقعا بە فکر امنیت کشور و مردم ایران است خوب است کە مراتب نگرانی خود را از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح کند و سعی کند یک بام و دو هوا عمل نکردە و همانی را کە برای رقیب خود جایز نمی شمارد برای خود نیز روا ندارد. ضمنان این حق هر کشوریست کە بدون ترس و تهدید دیگر کشورها روابط خود با دیگر کشورها را سامان دهد. بە همان اندازە کە جمهوری اسلامی حق داشتن رابطە دیپلماتیک و عادی، بر پایە حفظ منافع مشترک و احترام متقابل در اقلیم کردستان دارد، بە همان اندازە هم اسرائیل از چنین حقی برخوردار است.

جنگ و گلهای یاس مادر (١)

مادر هر روز دزدکی گلهای یاس را آب می دهد. و سالهای جنگ، خانە ما بوی گل یاس می دهد. و مادر بیش از پیش یاس می شود. و من نگران شدم کە نکند جنگ را فراموش کردە باشد. فیلسوف ما می گوید بدترین درد بشر، از یاد بردن واقعیت است. اما شاید فیلسوف ما فراموش کردە است کە واقعیت آن چیزی هم هست کە ما از آن می خواهیم. و آن شب برای اولین بار همراە مادر بە گلهای یاس آب می دهم. برگی بە من لبخند می زند.

غربی کە می آموزد

اگرچە سیاستهای تعرضی غرب در خصوص پیشروی ناتو بە سمت شرق از عوامل شروع بحران اوکراین و تجاوز نظامی روسیە بە خاک این کشور بود، سیاستهائی کە بە هیچ وجە عمل تجاوزکارانە پوتین را توجیە نمی کنند، اما عدم دخالت مستقیم غرب و ناتو در بحران اوکراین و آغاز جنگ رو در رو با روسیە، سیاست خردمندانەای بود کە غربی ها اتخاذ کردند. آنان با این عمل خود از برپائی جنگ سوم جهانی ممانعت بعمل آوردند، و جهان را از فاجعەای زندگی سوز بر روی کرە خاکی دور نگە داشتند.

نیاز بە انحلال اتحادیەهای نظامی، از جملە ناتو

پیمان ناتو در سال١٩٤٩ میلادی تاسیس شد، و پیمان ورشو شش سال بعد یعنی در سال ١٩٥٥. سالها بعد پیمان ورشو بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١ منحل شد، اما پیمان ناتو نە!

گرایش بە نظم اتوریتەای و مرگ دمکراسی

در مطلبی تحت عنوان "الکساندریا اوکاسیو کورتز: در مورد از دست دادن دموکراسی در آمریکا ظرف ده سال آینده هشدار می دهد"١ کە توسط رضا کاویانی از زبان آلمانی ترجمە و در سایت کارآنلاین چاپ شدە، خانم کورتز، نمایندە مجلس و از جناح چپ حزب دمکرات آمریکا، صراحتا در مورد خطر از دست دادن دمکراسی آمریکائی در ظرف دە سال آیندە هشدار می دهد. او از یک خطر بسیار واقعی می گوید کە جامعە آمریکا را بشدت تهدید می کند.

جهانی کە پیچیدەتر می شود

در شرایط فعلی آمریکا کماکان هم قدرت اقتصادی دارد و هم قدرت نظامی، چین قدرت اقتصادی دارد و روسیە قدرت نظامی. در این بازی سە وجهی، آمریکا کماکان موقعیت برتر دارد. اینکە از دل چنین موقعیتی چە بیرون می آید کاملا وابستە بە نوع نگاە و ارزیابی حاکمان از سیاست لحظە هم هست.

ایران و سال ٢٠٢٢

بە جرات می توان گفت کە در سال ٢٠٢٢، شرق گرائی در حاکمیت تقویت شدە و ایران بیش از پیش از جملە در زمینە نظامی بە همکاری های گستردەتر با چین و روسیە روی خواهد آورد. پس ایران در حوزە تنش های ژئوپولیتیکی بە تثبیت جایگاە خود در شرق خواهد پرداخت، و بە نقش خود در تضعیف موقعیت ایالات متحدە آمریکا در جهان بیشتر اهمیت خواهدداد. با برجستە شدن چنین جایگاهی و رشد پارادایم اقتدارگرائی در جهان و ایران، وضعیت نیروهای آزادیخواە و دمکراتیک نیز بیش از پیش تضعیف خواهدشد.

بخش: 

تزهائی در مورد حاکمیت

واقعیت این است کە جمهوری اسلامی بە شرایط متناقض و دوگانەای پای می نهد کە در آن از یک طرف دولتی بیش از پیش اقتدارگرا حاکم خواهد شد، و از طرفی دیگر جامعەای با مختصات متفاوت تر. اینکە چنین جامعەای در غیاب وجود یک اپوزیسیون قوی و اصلاح طلبانی راندە از حاکمیت، چە چارەای بیاندیشد، باید نشست و دید.

بخش: 

انقلاب بهمن و تعابیر شعارها

کلمات و لغاتی کە انسان بەکار می برد، درست است کە در فرم یکی هستند، اما بار معنائی آنها می تواند بنابر پیش زمینە فکری ـ فرهنگی و ذهنیت انسانها و تعابیری کە از آنها دارند، متفاوت باشند. بعنوان مثال کلمە انسان نمی تواند در ذهن همگان دارای یک بار معنائی باشد. تعبیر یک فرد مذهبی از انسان با تعبیر یک فرد سکولار کاملا متفاوت است.

بزەکاری، بهانەای برای تقویت میلیتاریسم در جامعە

پیشبرد اعمال اقتدار نظام بر کشور، برنامەای است پیچیدە کە تنها از طریق نیروهای امنیتی ـ نظامی پیش بردە نمی شود. نیروهای انتظامی نیز در این میان نقش ویژەای ایفاء می کنند. اگر نیروهای امنیتی ـ نظامی بعلت ماهیت عریان ایدئولوژیک و سرکوبگری خود کمتر از ایجاد اقتدار معنوی و مقبولیت در میان مردم برخوردارند، اما نیروهای انتظامی و پلیس از این امکان برخوردارند و بە همین دلیل بعنوان نیروئی با خصلت پیچیدە عمل می کنند. این نیرو بە گاە سرکوب اعتراضات مردمی، در مقایسە با سپاە و بسیج، بر اساس کارکرد دوگانە خود از برد نرم افزاری بیشتری برخوردار است.

بخش: 

تهران، سائوپائولوی جمهوری اسلامی

سائوپائولوئیسم جمهوری اسلامی، شکل تطبیق نظام تئوکراتیک حاکم با الزامات جهانیست کە برای پیروزشدن در آن پول حرف اول را می زند، و بی گمان راهی را کە رژیم بازکردەاست بە شاهراههای گستردەتری رە خواهد برد کە وضعیت فاصلە طبقاتی در کشور را از آنی کە هست فاجعەبارتر خواهدکرد. جمهوری اسلامی با طبقاتی کردن بیشتر کشور، درصدد تقویت مقاومت خود در مقابل دشمنان خارجی است.

باز در آستانە سالگرد انقلاب بهمن

جالب است کە تمام نظامهائی کە از تقابل با نظامهای سلطە در سطح جهانی می گویند، خود بە نظام سلطە علیە ملت خود تبدیل می شوند! و این چە رازیست کە خود نظام سلطە جهانی در درون کشورهای خود بە نظام سلطە علیە مردم خود تبدیل نمی شوند و حداقلی را از نظم انتخاباتی، کە بهترین الگوهای دمکراسی جهانی اند را رعایت می کنند، اما آزادی خواهان مدعی ما خود بە ظالم ترینها تبدیل می شوند! آیا این دلیلی بر آن نیست کە نظام سلطە جهانی را نمی توان با نظام سلطە داخلی جواب گفت؟

بە خامنەای هم نامە بنویسید!

حال سئوال این است چرا این جمع آقایان بە آخرین سخنان خامنەای در مورد تعامل و مذاکرە با دشمن هم اشارە نمی کنند کە اتفاقا درست بعد از این گفتەها بود کە وزیر امور خارجە در مورد مذاکرە مستقیم با ایالات متحدە آمریکا اظهار نظر کرد؟! آیا عاقلانەتر نیست کە آقایان بە خود خامنەای هشدار دهند؟

بخش: 

برجام، هم تفاهم و هم تخاصم

برجام متاسفانە نە تنها بە نقطە آغاز تفاهم (بعنوان روند) میان ایران و آمریکا تبدیل نخواهد شد، بلکە باز همان زمینە ادامە و تشدید تخاصمات میان دو کشور را، علیرغم احیای احتمالی آن بازی خواهد کرد. برجام هم نقطە تفاهم است وهمە نقطە تخاصم. تفاهم در شروع و تخاصم در ادامە.

الیگارشی قدرت و گرایش بە شرق

اگر وضعیت بە این سمت پیش برود، اصولگرائی (بخوان اقتدارگرائی) در کشور تثبیت یافتە و ما شاهد قدرتمندتر شدن الیگارشی قدرتی خواهیم بود متشکل از نیروهای امنیتی ـ نظامی از یک طرف و بخش اصولگرای روحانی ـ ایدئولوژیک از طرف دیگر.

بخش: 

امامزادە شرق هم عاجز است

سیاست نزدیکی بە شرق، در شرایط ادامە تشنج با آمریکا، نە تنها نمی تواند مفری قاطع بر روی اقتصاد کشور بگشاید، بلکە تنها بە منزلە عصائی خواهدبود برای سر پا نگهداشتن سیاست غرب ستیزانەای کە بعلت فشارهای اقتصادی آمریکا دچار مشکلات عدیدە شدەاست. متاسفانە آنچە برای جمهوری اسلامی در اولویت قرار دارد، ادامە تشنج با ایالات متحدە بە هر قیمتی است و نە رشد و شکوفائی ایران و مردمان آن.

خاورمیانەای کە رنج می برد

اروپا بر اثر وجود دولتها و ایدئولوژی های ناسیونالیستی در قرن بیستم، و رقابت شدید میان آنها وارد دو جنگ اول و دوم جهانی شد کە منجر بە قتل دهها میلیون انسان و ویرانی های بیشمار گردید. اما بعد از جنگ دوم و با ایجاد سیستمهای مشابە سیاسی کە بە لیبرال دمکراسی مشهوراند، و دوری از ناسیونالیسم، بە معاهدات قارەای فراروئیدند و نهایتا توانستند امنیتی جمعی برای خود ایجاد کنند. با فروپاشی شوروی و بلوک شرق، این امر بە شرق اروپا نیز گسترش یافت و حال اروپا از این لحاظ شرایط بهتری را از سر می گذراند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور