فرخ نعمت پور

بی عملی یا همپوشانی

در حالیکە جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، در مصاحبەای با ایلنا از همراهی، هماهنگی و همپوشانی بسیارخوب روسیه و پوتین در مسائل راهبردی منطقه و حتی بین الملل با مواضع جمهوری اسلامی می گوید، اما 'عصام نعمان' در مقالەای در سایت 'دیپلماسی ایرانی' بنام "در سایه بی عملی روسیە، چرا سوریه جلوی حملات اسرائیل را نمی گیرد؟" ضمن مطرح کردن تفاسیر مختلف حول این موضوع از تفسیر سومی می گوید دال بر اینکه توافقی ضمنی میان مسکو و تل آویو برای چشم پوشی نیروهای روسیه از حملات اسرائیل علیه مواضع ایرا

تبدیل دولت بە کارگزار

مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مصاحبەای با ایلنا بشیوە عجیبی اصرار بر این دارد کە لازم نیست سند همکاری استراتژیک بیست و پنج سالە همکاریهای ایران و چین بە تصویب مجلس برسد! او معتقد است کە این سند جزئیات خاصی ندارد و تنها یک سری کلیات است. آنچە او بنوعی بر روی آن تاکید می کند این است کە جزئیات بعدها با شروع فعالیتهای شرکتهای دو طرف مشخص می شود!

از دخالت بە ادارە

ظاهرا تا حالا، با توجە بە اعمال ابراهیم رئیسی این امر متحقق شدەاست. در واقع رهبر نظام و نیروهای نظامی ـ امنیتی توانستند از مرحلە دخالت بە مرحلە ادارە دولت صعود کنند و برای اولین بار در طول رهبری خامنەای، دولتی باب میل خود بوجود بیاورند. دولتی مطیع و گوش بفرمان کە فقط مجری باشد و بس.

موشک پراکنی این بار علیە کی

در حالیکە مذاکرات برجام در وین ادامە دارد و بە کندی دارد پیش می رود، دیروز شامگاە حداقل سە راکت بە محوطە سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد. البتە وضعیت عراق آشفتەتر از آن است کە بتوان بطور قطعی مسئولیت این حملات را متوجە جمهوری اسلامی کرد، اما با توجە بە سابقە این گونە حملات توسط نیروهای شبەنظامی طرفدار ایران، بشدت ظن آن می رود کە این جمهوری اسلامی است کە بنوعی در پشت سر این حملات قرار دارد.

کاپیتولاسیون اسلامی

و حال بعد از نزدیک بە شش دهە از آن واقعە، شاهد سربرآوردن کاپیتولاسیون اسلامی هستیم. بە جای اینکە شخص شریعتمداری هم مانند همە مردم کشور تابع قانون باشد و بە یکسان با اوعمل شود، اما عملا بە امتیازاتی دست یافتە کە او را فراتر از قانون نظام هم قرار دادەاست. جلاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مصون است تا دغدغە گرفتارشدن در قانون، افکار او را در زهرپراکنی هر روزە مشوش نکند!

بخش: 

چپ ضدامپریالیست و جمهوری اسلامی

پاسدار محسن رضائی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، برای شرکت در مراسم تحلیف "دانیل اورتگا" رئیس جمهور نیکارگوئە وارد این کشور شد. او  طی سخنانی گفت کە جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت‌ها و ملت‌های مقاوم خواهد بود، و تأکید کرد کە توسعه همکاری کشور‌های مقاوم سیلی محکمی بر صورت امریکا و قدرت‌های زورگو در جهان است.

کرگدنیسم و خواب کرگدن شدن همە اهالی شهر

درست بە همان اندازەای کە سربرآوردن فاشیسم دمکراسی های غربی را دچار شگفتی نمود، ظهور جمهوری اسلامی هم بعنوان پدیدەای نو و بی بدیل در قرن تسلط ایدئولوژیهای مدرن، یعنی قرن بیستم، شگفتی دیگری بود کە جهان را با حضور خود دچار شوک کرد. این پدیدە نشان داد کە تا چە حد مسیر تحولات می توانند ناشناختە باشند، و تا چە اندازە پدیدەهائی شکل بگیرند کە با انتظارات اکثریت ما، و یا منطق روندهای تاریخی ناهمخوانی داشتە باشند.

روح زخم خوردە تاریخی و مصاف برای مصاف

شکست عباس میرزا از لشکریان روس، تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای بە ایران، وضعیت نیمە استعماری ایران در زمان قاجاریە، کودتای سید ضیاء ـ رضاخانی با پشتیبانی انگلیس کە منجر بە ساقط شدن قاجاریە شد، ورود متفقین بە ایران در سال ١٣٢٠، کودتای ٣٢ با پشتیبانی انگلیس و آمریکا، تماسهای نزدیک رژیم شاە با آمریکا، نقش ژاندارمی آن در منطقە و قرارداد مشهور کاپیتولاسیون، مردم ایران را کە زمانی یکی از امپراطوری ها و قدرتهای مطرح در سطح جهان بودند را با یک نوع حقارت تاریخی روبروکرد کە هنوز کە هنوز است در روانشناسی این ملت خود

شیلی و نئولیبرالیسم

بی گمان شکست جناح راست در شیلی شکست نئولیبرالیسم محسوب می شود. شکستی میمون کە بر تاخت و تاز بی در و پیکر سرمایە لگام خواهدزد، اما باید متوجە بود کە این تنها یک شکست سیاسی برای نئولیبرالیسم خواهد بود و نە الزاما شکست اقتصادی. بە این معنا کە نئولیبرالیسم تماما عقب نشینی نخواهدکرد و بنابر آرایش نیروهای سیاسی در کشور از طریق حضور نمایندگانش در مجلس و در نهادهای مختلف، بنوعی بە حضور خود ادامە خواهد داد. در واقع نئولیبرالیسم بر خلاف دوران پینوشە کە از طریق دیکتاتوری پیش بردە می شد، این بار ناچار است خود را تابع کشمکشهای سیاسی در درون ساختار قدرت قرار بدهد و بە این ترتیب در بطن دمکراسی و آزادی ها بر حسب توان نمایندگان خود در اقتصاد و در حوزە نهادهای مدنی (از جملە تشکل های کارگری) حضور داشتەباشد. شکست قاطع نئولیبرالیسم تنها زمانی امکان پذیر است کە این نگاە در کشورهای بزرگ سرمایەداری شکست خوردە و جای خود را بە نگاە دیگری بسپارد.

شعار "نە شرقی نە غربی" را پائین بکشید!

جمهوری اسلامی از همان اوائل بە قدرت رسیدن، بسیار ادعای استقلال داشت. نظام اسلامی بر خلاف شاه، کە بویژە در سالهای اواخر حکومت خود در تلاش بود از استراتژی موازنە مثبت در سیاست خارجی بهرە ببرد، دست بە دامان موازنە منفی شد. شعار نە شرقی نە غربی کە بر در وزارت خارجە نصب شدە و همیشە ورد زبان مسئولان نظام است، مصداق بارز این استراتژی سیاسی در حوزە خارجی است. در واقع، جمهوری اسلامی یعنی نظامی کە نە شرقی است و نە غربی. نفی کردن، آن طریق و نگاهی است کە این نظام اثبات خود را بر آن بنا نهادەاست.

دو خبر از جهان چپ

در هفتە اخیر دو خبر در مورد چین و نیکاراگوئە در رسانەها انتشار یافت کە در نوع خود جالب توجە بودند. اولی مربوط بە ممنون کردن فوتبالیستهای چینی برای تاتوکردن بدن توسط دولت چین، و دومی محکوم کردن دانیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئە بە خاطر نحوە برخورد با روزنامەنگاران توسط یک سازمان حقوق بشری بود.

در میان بزرگ و کوچک بودن انسان

سیاسی های زمانە ما در مسیر ایجاد تغییرات، و نە الزاما تغییرات بزرگ، ماندەاند. گوئی ادعای دهن پر کن بوردیار، فیلسوف فرانسوی، در خصوص اینکە سیاست مردە است، بە واقعیتی تلخ و دردناک تبدیل شدەاست. انسان عصر کنونی بە موازات مرگ روایتهای بزرگ، علیرغم امکان عرضە خود، اما کوچک شدەاست. کوچک شدنی نە الزاما منفی. زیرا کە روایتهای بزرگ هم الزاما حاوی انسانهای بزرگ نبودند.

مردم و برجام

نە تنها، خامنەای، رهبر جمهوری اسلامی بە گاە خود نسبت بە دخالت مردم در سیاست خارجی کشور هشدار دارد، بلکە متاسفانە روند مذاکرات برجامی طوری پیش بردە می شود کە مردم ایران تحت هیچگونە شرایطی در مورد جزئیات آن مطلع نمی شوند، و این در حالیست کە تیم مذاکرە کنندە، مرتب از واژگان 'ملت بزرگ ایران' و غیرە سخن بە میان می آورد!

تغییر در جغرافیای سیاسی جهان

ما در یک جغرافیای سیاسی زندگی می کنم کە اولین مشخصە آن هرج و مرج است. و پس زلزلەهای این هرج و مرج از خاورمیانە گرفتە تا دورترین نقاط جهان را در می نوردد. و انسان مدرن، گرفتار و لمیدە بر بالش جغرافیای سیاسی کهن، زیاد بە عواقبش نمی اندیشد. و شاید می اندیشد و اما مشغلە ذهنی اش نیست. و شاید گفتە فیلسوف پست مدرن، ژان بودریار، درست باشد کە ما در جهانی شبە واقعی زندگی می کنیم.

بخش: 

حالت صد در صد جنگی کشور

مهدی آیتی نمایندە پیشین مجلس، درگفتوگو با ایلنا می گوید: "امروز ایران در محاصره کامل اقتصادی سیاسی، فرهنگی و نظامی؛ حالت صد در صد جنگی قرار گرفته است،... ما در حال حاضر در جنگ‌های  اقتصادی، سایبری، پولی، بانکی، نفتی، موشکی و اتمی با دنیا هستیم و این جنگ‌هایی که با دنیا راه انداختیم هر روز حلقه محاصره را بر ما تنگ‌تر می‌کند." او در ادامە تاکید می کند کە " تا با دنیا در صلح نباشیم... تا زمانی که نخبگان و بزرگان ما با دنیا صلح و آشتی نکنند...

فضای مذاکرات برجامی و روح دلواپسان

این روزها در میان بخشی از نیروهای اصلاح طلب و میانەرو این بحث مطرح است کە علیرغم هر چیزی بالاخرە رئیسی راە دلواپسان را نرفت، و در هیئت دولت سیزدهم بە ادامە مذاکرات برجامی، با همە تاخیرها و فراز و نشیبهای موجود، پایبند ماند.

جوادی حصار، اصلاح طلبان و اصلاح طلبی

نیاز جامعە بە اصلاحات امر محتومی است، اما سربرآوردن اصلاح طلبی بخودی خود امری محتوم و ضرورتی انکارناپذیر نیست. در واقع میان ضرورت اصلاحات و وجود اصلاح طلبان رابطە مستقیمی وجود ندارد. قبل از هر چیز بە این دلیل کە وجود اصلاح طلبان و تاثیرگذاری قابل توجە آنان بستگی مستقیم بە چگونگی کنش حاکمیت هم دارد.

جامعە مدنی در دولت سیزدهم

ایلنا، بە تاریخ سە دی ماە ١٤٠٠، مصاحبەای با "افشین حبیب‌زاده" فعال سیاسی در خصوص جامعە مدنی انجام دادە کە در نوع خود جالب توجە است. این فعال سیاسی، در مصاحبە خود خطوطی از تحول مدنی در کشور را ترسیم می کند.

از خواست معلمان معترض پشتیبانی کنیم!

به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان،  امروز در ١٠٢ شهر ایران علیرغم احضار و تهدید فعالین توسط نیروهای امنیتی، تجمعات وسیع اعتراضی برگزار شد. معترضان با شعار "وزیر بی کفایت استعفا استعفا"، خواهان استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش شدند. تجمع کنندگان همچنین با شعار "معلم زندانی آزاد باید گردد" خواهان آزادی فعالان صنفی معلمان شدن.  "رتبه بندی حق ماست، نتیجه رنج ماست"، "دولت، مجلس، حیا کن، سرهم بندی را رها کن" از دیگر شعارهای فرهنگیان معترض بود.

سهم کدام بیشتر است: جمهوری اسلامی یا آمریکا؟

در ارزش گذاری این دو مورد، می توان گفت کە خواست تغییر در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی خواستی اساسی تر است زیرا کە بدون آن نمی توان از شروع عادی سازی روابط گفت. در واقع محاصرە اقتصادی کشور در مرحلە دوم می آید، و اگر بواقع خواهان تحول بنیادین در روابط دو کشور باشیم، این جمهوری اسلامی است کە سهم بیشتر نسیب آن می شود.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور