فرخ نعمت پور

اهمیت نشست ترامپ ـ پوتین برای ایران

اما توافق اعلام شدە این دو کشور بر سر سوریە و همکاری با هم برای حل این بحران (علیرغم عدم ارائە برنامە مشخص)، نشان از آن دارد کە کە روسها توانستەاند بر سر چگونگی نقش ایران در این کشور با آمریکا در عمدەترین خطوط آن بە تفاهم برسند و سفر چند روز پیش ولایتی، مشاور عالی خامنەای، علیرغم تکذیب آن توسط وزارت خارجە ایران، کە می تواند در این مورد گفتگوهای جدی ای با پوتین داشتە باشد، خود بە این حدس و گمان مثبت یاری می رساند.

بخش: 

چتر پوتین و باران

دیروز در جریان اعطای مدال بە تیمهای فوتبال فرانسە و کرواسی، در حالیکە روسای جمهوری روسیە، فرانسە و کرواسی همراە با از جملە مسئول فیفا در جایگاە قرار گرفتە بودند، بە یکبارە بارش باران شروع شد. زیاد طول نکشید کە چتر بزرگی بر روی سر پوتین قرار گرفت و با شدت گرفتن بیشتر باران شاهد آن بودیم کە چگونە علاوە بر خود باران، آب بیشتری کە از چتر پوتین سرازیر بود از جملە مکرون رئیس جمهور فرانسە را خیس تر از آنی کە بود، کرد!

روسیە، برندە اصلی

ولایتی در سفر اخیر خود بە مسکو، حامل پیام خامنەای و روحانی بە رهبر این کشور بود، پیامی کە بە گزارش رسانەها حاوی درخواست ایران برای گسترش وسیع روابط در زمینەهای سیاسی و تجاری و... با روسیە بود.

امروز سایت بی بی سی هم طی گزارشی خبر دادە کە ولایتی از وعدە ولادیمیر پوتین برای سرمایە گذاری در صنعت نفت ایران بە مقدار پنجاە میلیارد دلار سخن بە میان آوردەاست. بە گفتە ولایتی این پول می تواند جایگزین سرمایە شرکتهای غربی شود.

ضرورت انحلال پیمان ناتو

اما مورد اخیر شکاف میان اروپا و آمریکا، بویژە حرفهای مرکل در مورد ضرورت حفظ رابطە با رقیبان خود در سطح بین الملل، نیز نشان می دهد کە دیگر نمی شود جهان را با منطق دو قطبی یا چند قطبی نگاە کرد. واقعیت این است کە منافع چنان درهم تنیدە شدەاند کە هیچ کشوری را از کشوری دیگر بی نیاز نیست و بنابراین می توان بدون منطق جنگ و پیمانهای نظامی، بر اساس نیاز متقابل و چند جانبە، بە ایجاد چنان روابطی دست زد کە بتوان منافع همە را تامین کرد.

کدام گفتمان برای تغییر؟

شاید ملغمە و ترکیبی از خود همە آن گفتمانهائی کە خواهان تغییر و تحول در جامعەاند می تواند جوابگو باشد. بگذاریم هر کس هر چە در توان دارد در حوزە توان و اندیشە خود انجام دهد. بگذارید گفتمانهای خواهان تغییر (هر چند جزئی) بە دشمن هم تبدیل نشوند و همدیگر را مانع خود نبینند. در این جهان بشدت متنوع و گلوبالیزە شدە، هر کس بە درخور فضای ذهنی و آموزەهای خود بە مصاف وضع موجود می رود، و اساسا نمی شود همە را یک کاسە و تک گفتمانی کرد. در دنیای متنوع، تک گفتمانی، بمنزلە دیکتاتوری گفتمان و بنابراین بمنزلە بازتولید دیکتاتوریست. و جامعەای کە از منش دیکتاتوری برای تغییر می گذرد نمی تواند بە جامعە غیردیکتاتوری دست یابد.

امتیاز دادن در سیاست، پیشرفت در تفاهم اقتصادی

در سفر روحانی بە اروپا، ایران و اتریش چهار تفاهمنامە در زمینە های حمل و نقل، مدیریت منابع آب، انرژی های تجدید پذیر و همکاری در زمینە معدن امضا کردند. این در حالیست کە همزمان رسانەها از تصویب یک طرح توسط پارلمان اروپا خبر دادند کە بر اساس آن مجوز ادامە روابط مالی بە بانک سرمایەگذاری اروپا دادە شد. هرچند بە گفتە برخی از تحلیگران، چنین طرحی، این بانک اروپائی را ملزم بە همکاری نمی کند.

خطوط آرایش سیاسی

آن خط تمایز بتدریج کم رنگتر می شود و این دو جبهە بیشتر بە هم نزدیک می شوند. شاید سخنان قاسم سلیمانی در تمجید از حرفهای روحانی در خصوص تکرار دشمنی با اسرائیل و مسئلە تهدید فروش نفت توسط کشورهای حوزە خلیج فارس، یکی از بهترین فاکتهای موجود در این زمینە باشد، و یا همصدائی مشترک اصلاح طلبان و اصولگرایان در واکنش بە نامە ١٠٠ نفر از شخصیتهای سیاسی در مورد فراخواندن ایران و آمریکا بە آغاز مذاکرە بدون قید و شرط، مورد دیگر اثبات این ادعا باشد.

بخش: 

کف زدن گردهمائی مجاهدین برای فروپاشی!

در گردهمائی پولی سالانە سازمان مجاهدین خلق ایران، 'رودی جولیانی' مشاور حقوقی ترامپ، از فروپاشی اقتصادی ایران گفت، و آن را بمثابە پایان حکومت ایران دانست. آری او از فروپاشی گفت، و تمامی حاضرین موجود در گردهمائی و بهمراە آنان خانم رجوی کف زدند!

آبی کە سیاسی می شود

در کشوری کە حاکمانش همیشە در پی صدور انقلابش هستند، و روز تا شب، و شب تا روز از وظیفە تسری دادن پیامشان بە عالم می گویند، همە چیز خیلی راحت سیاسی می شود. از ورزش گرفتە، تا کامیون، تا استادیوم ورزشی و... تا آب!

در کشوری کە حاکمانش تصور می کنند امت یکپارچەای ساختەاند در جهت اهداف و اغراض سیاسی خودشان (ولو اینکە با چماق و ترس و ارهاب و پول)، اما بەناگاە در پشت سر، چنان گسل هائی در همین امت مشاهدە می کنند کە راهی نمی ماند بە جز نسبت دادن آن بە دشمنان خارجی و بە بدخواهان انقلاب!

افزایش انتقادها از روسیە در ایران

بی گمان نمی توان بە چنین نتیجەای رسید. روسیە چنانکە گفتە است معتقد بر حفظ برجام است، اما دفاع این کشور از برجام بشیوە مخصوص بخود است، و تابع فراز و نشیبهای رقابت نفتی با ایران و نیز سیاست نزدیکی بە ترامپ و اسرائیل. از یاد نبریم کە در داخل آمریکا جناح مخالفان ترامپ معتقداند کە روسیە در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آمریکا، علیە خانم کلینتون، بشیوە خود در روند انتخابات مداخلە کرد تا ترامپ انتخاب شود. پس با این حساب، ترامپ و نزدیکی بە او کماکان در اولویت سیاست روسیە قرار دارد، و بنابراین ایران تابعی از این سیاست استراتژیک روسها است.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور