فرخ نعمت پور

پرچم و تشتت در هویت

متاسفانە در ایران کنونی، در اثر سیاستهای مخرب حاکمیت و اتمسفر فرهنگ سیاسی خاص کە بر کشور حاکم است، بسیاری از عرصەهای مختلف حیات اجتماعی و هویتی بشدت آسیب دیدە است و کشور با بحرانهای معتنابهی روبروست.

 یکی از این عرصەها، عرصە هویت در سمبلی بە اسم پرچم است.

حملە ترکیە بە قندیل و حمایت ایران

نتیجتا اینکە می توان گفت کە توافق ایران در این خصوص، بمثابە پایان حمایت ایران از 'پ ک ک' خواهد بود کە این در خود پایان یک دورە مهم همکاری ایران با این نیرو را بە همراە دارد. اما از طرف دیگر حضور ترکیە در منطقە قندیل می تواند با خود دشواری هائی در آیندە برای امنیت ایران بە همراە بیاورد. اینکە دولت ترکیە در رقابت منطقەای خود با جمهوری اسلامی، در صورت تسلط بر کوهستانهای قندیل، از این امکان بهرەمند شود کە بتواند در آیندە نیروهای کرد ضد جمهوری اسلامی را حمایت کند.

از مذاکرات ترامپ و کیم جونگ اون باید استقبال کرد!

یک دولت متکی بر خرد و منافع ملی، تلاش می کند حتی دشمنی ها را هم بە سوی روندهای سیاسی و دیپلماتیک سوق دادە و از آنها فرصتی سازد جهت تعامل و پیشبرد منافع کشور. نە اینکە عمدا دشمنی ها عمدا شوند و روز بە روز کشور را بیشتر در باتلاق مشکلات و دشواری ها فرو ببرند... علیرغم همە انتقاداتی کەمی تواند بە دیدار این دو رهبر در سنگاپور وارد باشد، اما باید از وارد شدن عنصر سیاست، دیپلماسی و گفتگو در ضدیت تاریخی میان این دو کشور استقبال کرد و آن را مثبت خواند.

بخش: 

حذف دین نە، چگونگی حضور آن

سید صادق حقیقت در مطلبی در روزنامە شرق تحت عنوان 'اصلاح طلبی و سکولاریسم'، بە مفهوم مورد نظر اصلاح طلبان (یا لااقل بخشی از آنان) از مفهوم سکولاریسم پرداختە و آنان را بە این متهم می کند کە این دستە اساسا در پی بیرون انداختن عنصر دین از بطن سیاست هستند.

حزب تودە ایران و معیار تغییر

مطلب حزب تودە در این مورد دقیق برخورد نمی کند. نمی شود تغییر در نگاە افراد را همیشە تغییری در همە اجزاء دید. انسانها ابتدا در پارادایمها بە تغییر می رسند (در این مورد، نفی حکومت دینی توسط تاج زادە)، و بعد کم کم در جریان پراتیک و زندگی روزمرە، تغییر را بە اجزاء تسری می دهند و شاید هم هیچگاە فرصت این را نداشتە باشند کە در همە اجزاء اصول پارادایم نوین خود را وارد کنند، ولی این مانع آن نمی شود کە ما بە تغییر در آنان شک کنیم و این فرصت را ندهیم ادعای مورد نظر خود را عملی نکنند.

جزیرەای شدن قدرت غرب

ترامپ بە جنگ جهان رفتەاست. او در صدد است کە دوبارە معنای قدرت آمریکا در جهان را بازتعریف کند، و در این بازتعریف، همە را بنوعی نشانە رفتە است، از ایران گرفتە تا روسیە، چین و اتحادیە اروپا.

نقطە اتکای ترامپ، قدرت اقتصادی و نظامی آمریکاست. او احساس می کند کە با توجە بە برتری فاحش کشورش در این دو زمینە، راە برای سیاست گزاری های یک طرفە و تنها بر اساس منافع ایالات متحدە باز است. او از زبان تهدید و زور استفادە می کند.

احساس و واقعیت

در نگاە خامنەای، درک مردم از این شرایط، و بویژە شخص خانم مهرابی، یک درک احساسی، با منبعی از نگاهی دیگر است کە همخوانی با واقعیت ندارد. زیرا بە گمان رهبر نظام، این گونە احساس از جایگاە غلطی ناشی می شود کە افرادی همانند خانم مهرابی در آن ایستادەاند، جایگاهی کە شرایط کشور را از دیدگاە منافع مردم، کشور و جامعە ارزیابی می کند، اما جایگاە خامنەای، جایگاهیست کە شرایط کشور را از لحاظ ماندگاری رژیم، قدرت آن در کنترل جامعە و پیشبرد اهداف خود در منطقە می بیند.

بخش: 

آیا ما در پایان یک شعار استراتژیک قرار داریم؟

در حالیکە 'علی اکبر ولایتی' مشاور عالی رهبر نظام، از توصیە خامنەای در گرایش بە شرق می گوید و تاکید می کند کە نباید تحت تاثیر فضاسازی افرادی کە غربگرا هستند و پاریس را از مسکو زیادتر دوست دارند، قرار بگیریم، در مقالەای دیگر در شرق بە قلم شکوفە حبیب زاد، این نویسندە از عدم بدردبخوری تکنولوژی چین و روسیە برای ایران می گوید، و از لزوم جدی گرفتن مذاکرە با اروپا. او می نویسد " اکنون ٨٠ درصد میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و سالانه هشت درصد از تولید نفت ایران از این میادین قدیمی کاسته می‌شود. ضریب بازیافت نفت در خود روسیه بدتر از ایران است.

امنیت اول

در شرایطی کە یک دولت ناسیونالیستی در آمریکا بر سر کار آمدە کە سعی می کند بنفع خود، و در نفی نفع گرائی چند جانبە، زیر میز همە معاهدات جهانی بزند و بر آن مبنا بە بازسازی شرایط و روابط بپردازد، امنیت اروپا قبل از هر چیز از جانب چنین نگاهی مورد تهدید قرار گرفتەاست.

درد و آلام مردم یمن، یا منافع خود

جمهوری اسلامی آنگاە کە بحث بر سر دخالت مستقیم نیروهای نظامی اش در کشورهای منطقە است، همیشە ضمن رد این ادعا بر این نکتە تاکید دارد کە کمکهای ایران حالت مستشاری دارند و بس. بە زبان دیگر، یعنی اینکە تنها مشاورە می دهند و در صحنەهای جنگ حضور مستقیم ندارند.

امروز خبرگزاری ها اعلام کردند کە عباس عراقچی معاون وزیر خارجە ایران گفتە کە دولت متبوعش آمادە است تنها و تنها بر سر موضوع یمن با اروپائی ها مذاکرە کند. کە البتە دلیل آن را انسانی و مشکلات و آلام مردم یمن تصویر کرد!

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور