فرخ نعمت پور

صد در صد استفادە ابزاری از جناح دولت

مأموریت جناح دولت عبارت بود از مشارکت (و البتە بە عنوان نیروی اصلی) در پس راندن اصلاح طلبان و نیز طرحهای مقابلەای با غرب. با موفقیت نسبی این دو عملیات و با توجە بە گردنکشیهای جناح مذکور، دیگر ماموریت آن پایان یافتە تلقی می شود. نظام بعد از این طرحهای عملیاتی خود را جور دیگر و از کانال افراد دیگری بە پیش خواهد برد.

بخش: 

رد صلاحیت یا صلاحیت رد

با این نمونه‌ مشخص، این سئوال پیش می آید آیا با گذشتن چنین فردی از صافی شورای نگهبان و تائید صلاحیت آن، خود صلاحیت "ردکنندگان صلاحیت دیگران" از بیخ و بن در معرض پرسش جدی قرار نمی گیرد؟ چنین نمونه‌ای، رد صلاحیت دارندگان "صلاحیت رد" را محک می زند.

غلظت رنگ تاکتیک در تابلوی انتخابات

چنان که‌ از وضعیت آرایش نیروها تا کنون برمی آید، می توان از چهار‌ ضلع اصڵی که‌ در این انتخابات می توانند برآمد داشته‌ باشند، اسم برد: 1ـ جناح اصولگرایان سنتی که‌ نمایندگانشان می توانند کسانی همانند جلیلی و ولایتی باشند 2ـ جناح اصولگرایان تندرو به‌ نمایندگی افرادی مثل لنکرانی 3ـ جناح دولت به‌ نمایندگی مشائی، و سرانجام جناح اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به‌ آنان به‌ نمایندگی فردی مثل هاشمی رفسنجانی.

بخش: 

ضرورت اعلام حضور قدرتمند

اصلاح طلبان باید "اعلام حضور قدرتمند" کنند.‌ این اعلام حضور حتی اگر نتواند آنان را از سد شورای نگهبان و حلقه‌ محاصره‌ اصولگرایان به‌ بیرون رهنمون شود، اما می تواند نیروی تغییر را در جامعه‌ ایران دوباره‌ محک زند، و بدین ترتیب اصولگرایان و کل سیستم امنیتی را با چالش های جدی در مشروع جلوه‌ دادن خودشان مواجه‌ سازد.

سلطنت طلبان و مشكل اتوریته‌

آقای رضا پهلوی هنوز راه‌ طولانی در پیش دارد. امر جلب دیگر نحله‌ها نه‌ از تاکید مداوم بر صندوق رای، بلکه‌ از "خود نقدی" می گذرد. این خود نقدی نه‌ تنها در زمینه‌ سیاست، بلکه‌ به‌ شفاف سازی و جوابگوبودن در عرصه‌ مالی هم برمی گردد. این چگونه‌ نیروی ملی است که‌ بدون رای ملت، هنوز از همان سرمایه‌های ملی ارتزاق می کنند که‌ به‌ یمن در قدرت بودن به‌ غارت بردند و بر آن تسلط یافتند؟

بخش: 

پراگماتیسم توده‌ای

برای غالب شدن بر‌ این معضل ظاهرا می تواند دو راه‌ وجود داشته‌ باشد: راه‌ اول فرارفتن از آن، یعنی نفی آن است و به‌ این طریق فراروئیدن به‌ یک کنش اجتماعی با مختصاتی دیگر (بمانند تحریم گسترده‌)، و راه‌ دوم تعمیق این روش از طریق ایجاد جنبشهایی مطالبه‌ محور که‌ با حضور دائمی و مستمر خود (نه‌ تنها در فرم خواستها ، بلکه‌ در فرم حضور فیزیکی)، اصل امکان و فرصت موجود را بیشتر گسترش می دهد.

انتخابات، امری پیچیده‌

فلسفه‌ برخورد موردگرایانه این را نمی گوید، زیرا که‌ هنوز فرصت باقیست؛ بویژه‌ اگر این مسئله‌ را هم مد نظر داشته باشیم که‌ برخورد به‌ انتخابات الزاما فقط تائیدگرایانه‌ و یا نفی گرایانه‌ نمی تواند باشد، و می توانند مواضع دیگری هم وجود داشته‌ باشند. مواضعی همانند برخورد جنبش مطالبه‌ محور. شاید در انتخابات امسال جنبشهائی بتوانند شکل بگیرند و مسئله‌ پایان دادن به‌ تحریم ها و حل مسئله‌ پرونده‌ اتمی ایران را از طریق پیشبرد یک سیاست معقول به‌ شرط شرکت در انتخابات منوط کنند.‌

سە گرایش و گذری بە احتمالات

در سیر حوادث آیندە، جنبش مردمی کماکان تماسش را با اصلاح طلبان در سطوح مختلف حفظ خواهد کرد، اما این جنبش هیچ وقت بە جریان احمدی نژاد نزدیک نخواهد شد. بنابراین جریان احمدی نژاد در صورت پرتاب شدن از حاکمیت با وجود کاربرد سیاستهای پوپولیستی، کوچکترین شانسی برای ابراز تودەای نخواهد داشت. در این صورت پرتاب شدن وی از هرم قدرت بە معنای پایان یا تضعیف شدید یک جریان خواهد بود کە فاقد زمینە اجتماعی و تودەای است.

بخش: 

نکاتی در مورد فدرالیسم، مدل ملی ـ جغرافیائی

شعار فدرالیسم ملی ـ جغرافیائی از مشکلات عدیدەای هم در تبیین بنیادهای نظری خود برخوردار است و هم در پراتیک با مشکلات بزرگی روبروست. این شعار در بطن خود بعلت برخورد قوم یا اتنیک گرایانەاش بشدت حامل تناقضات و مخاطرات جدی می باشد. بنابراین دوستان حامل این شعار خوب است قبل از ارائە آن بیشتر بە جمع آوری فاکتهای مورد نظر خود در توجیە چنین شعاری برآیند، تا بهتر بتوانند آن را بە عنوان راە حلی منطقی بە افکار عمومی داخل ایران ارائە بدهند.

آغاز پایان یک تراژدی برای کردها، یا یک بازی دیگر؟

در پایان می توان گفت کە تمامی حوادث نشان می دهند کە ارادەای در دولت ترکیە برای پایان دادن بە جنگ و حل مسئلە کردها بوجود آمدە و وجود دارد، هرچند کە این ارادە هنوز صیقل نیافتە و بشدت زیر تاثیر ناسیونالیسم ترکی، منفعت سیاسی و روانشناسی تحقیر فرهنگی و هویت تاریخی کردها قرار دارد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور