فرخ نعمت پور

گریزی بە هیومانیسم و دین

پس باعروج حکومت اسلامی، نه‌ تنها پلورالیسم مدرن که‌ طلایه‌دارانش در راه‌ بودند، به‌ عقب نشینی واداشته شد، بلکه پلورالیسم سنتی موجود نیز از طریق یک نظام مستبد دینی به‌ چالش کشیده‌ شد. و حال سردمداران تنها مدرنیستها را مقابل خود ندارند، بلکه‌ علاوه‌ بر پلورالیستهای سنتی در مقابل باورداران مذهبی ـ سکولار مدرنی هم قرار گرفته‌اند که‌ تعبیری متفاوت، هم از حکومتیان و هم از پلورالیستهای سنتی دارند.

فاکتهایی دیگر در مورد فاز جدید در منطقە

اگر اصل بر دشواریها و تنگناهای اقتصادی ایران باشد، ظاهرا باید وضعیت بسوی تغییر سیاست، و باز شدن فضای گفتگو وتفاهم پیش برود، واگر اصل برمسئلە کشورهای عربی و سوریە باشد، باید حداکثر در میان مدت اصل را بر ادامە وضع موجود قرار داد. ولی آلترناتیو دیگری می تواند وجود داشتە باشد وآن هم سنتزی از این سە فاکتور می تواند باشد. کە در این صورت اصل، هم باز شدن فضای مذاکرە و هم ادامە رقابتها ودشمنیها خواهد بود.

بخش: 

وحدت ملی رفسنجانی و درجە شانس صعود آن

با این حساب و با جمع بستن کل فاکتهای مطرح شدە، می توان بە این نتیجە رسید کە علیرغم امکان صعود نظریە دولت وحدت ملی بە یکی از میدانهای اصلی بازی، اما صعود آن بە مراحل بالاتر و تبدیل شدنش بە اولین میدان بازی تصوری دشوار است. اما این هنوز پایان راە نیست.

جهنمی رو بە گسترش

البتە سوریە با زمین سوختە یا بی زمین سوختە، آن سرزمینی است کە استعداد ترسیم خطوط ژئوپولیتیکی آیندە را کماکان خواهد داشت و شاید بهترین نوع نوشتە، همچون مدارس سبک کلاسیک، آن نوشتەای است کە با گچ سفید بر تختە سیاە نقش می بندد. و سوریە نقش چنین تختە سیاە بزرگی را بازی می کند و خواهد کرد. تختە سیاهی کە البتە با خط قرمز دارد بر روی آن نوشتە می شود.

دترمینیسم مسیحیت

مسیح را یارای خلاصی از این سرنوشت نیست، زیرا کە وی در درون خود بە این دترمینیسم، و حضور و جنگ اضداد در میان انسان ها واقف و معتقد است، و بنابر خصلت مورالیستی خود کە بە کشتن، انتقام و خشونت معتقد نبودە است، کاری نیز برای خلاصی از این وضع انجام نمی دهد. بنابراین خاضعانە بە این سرنوشت خود گردن می نهد.

در آستانە فاز جدیدی در منطقە

در تداوم این بحث تا جائی کە بە مراحل بعدی این فاز جدید برمی گردد و تا جائی کە با نوع ادامە سیاستهای رژیم ایران پیوند برقرار می کند و با بحرانهائی کە این سیاستها بویژە در عرصە داخلی برای کشور ایجاد کردەاند، جمهوری اسلامی نە تنها برندە نیست، بلکە کماکان یکی از بازندە گان اصلی است، و دور شدن سایە جنگ بە هیچ وجە بە این معنی نیست کە توانائیهای آن برای ادامە سیاستهای فعلی اش از امکانات بهتری بهرە مند گشتە اند.

بخش: 

اگر انتخاباتی

این ائتلاف بە دوعلت شکل گرفتە: مخالفت با سیاستهای دولت احمدی نژاد و نگرانی از پیامدهای وضع موجود. و اگرچە هنوز محدودە این ائتلاف ناخواستە مشخص نیست، اما گستردگی آن در سطحی هست کە بشود از آن سخن گفت. و شاید اساسا سخنان رفسنجانی در مورد دولت ائتلاف ملی بیشتر ناظر بر وجود چنین نیروئیست.

پارامتری جدید در شرایط منطقە

اما اگر بە کل این تصویر، واقعیت روابط نە چندان خوب اوباما با ناتانیاهو را نیز بیافزاییم کە قبل از انتخابات آمریکا تنش های معینی را در روابط آمریکا و اسراییل بە دنبال آورد، می شود بە این نتیجە کلی رسید، کە تمامی این عوامل ضرورت بازنگری در تعریف نوع روابط سیاسی در منطقە را طلب می کند.

از دیپلماسی مخفی و موازی بە سوی دیپلماسی مستقیم

در شرایطی کە ایران در آن قرار دارد، و با توجە بە خطیر بودن امر پیامد تحریم ها و جنگ احتمالی، مناسبات ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگر بە دیپلماسی مستقیم و علنی نیاز دارد. امری کە در جهت متحقق ساختن آن باید کوشید.

بخش: 

مردم، گروگان دیکتاتورها و جنگ طلبان

آنگاە کە سخن از جنگ و بی ثباتی اجتماعی ممتد بعد از جنگ می رود، بهترین دلیل برای ضد جنگ بودن دلیل اخلاقیست. هیچ کجای جهان سیاست بە اندازە جنگ، بخش اخلاقی انسانها را بە معارضە و مقاومت فرانمی خواند. اخلاق بهترین دلیل و متد انسان برای نفی پدیدەای بە اسم جنگ است. جنگ را باید عمدتاً با استفادە از سلاح اخلاق بە عقب نشینی واداشت.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور