فرخ نعمت پور

واکنشهای متفاوت بە امری واحد

در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودە است با آنها، می تواند در مقطع انتخابات بە شکل گیری چنان نیروی تهدید کنندە عظیمی منجر گردد کە خواب از چشم اصولگرایان برباید.

بخش: 

آیا احمدی نژاد در آستانە عزل است؟

سکوت احمدی نژاد و یارانش (ملک زادە یک روز پس از حملات علیە او درمجلس گفتە بود کە پاسخش سکوت است) کە بە نوعی هماهنگی زیرکانە با نگرش خامنەای در خصوص عدم ایجاد تشنج بود، دیگر کارساز نیست (محمد یزدی گفتە بود کە نظر رهبر این است کە در شرایط کنونی نباید تشنجی در کشور ایجاد شود.)

بخش: 

ضرورت تغییر در نامگزاری جریان راست افراطی

ا توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام "جریان راست افراطی" دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست افراطی اصولگرایان را بلامعنا می کند. جریانی کە از طیف اصولگرایان نیست، نمی تواند جناح راست افراطی آنان نیز باشد.

بخش: 

امکان مصالحە؟

تا آنجا کە بە اعمال و کارکردهای روزانە برمی گردد، اساسا چنین فاکتها و نشانەهایی وجود ندارند. رژیم کماکان بە سرکوبهای شدید ادامە می دهد، و هنوز طیف بسیار وسیعی از اصلاح طلبان در زندانها بە سر می برند. قتل وحشیانە هالە سحابی نمونە آخر آن می باشد کە بشدت جامعە ایران و وجدان بشریت را تکان داد، قتلی کە تا بحال از طرف گروە حاکم و بویژە شخص خامنەای در محکومیت آن عکس العملی صورت نگرفتە است.

بخش: 

سناریوی مهار با دو ابزار سخت افزاری و نرم افزاری

دو ابزار سیاسی و امنیتی ـ نظامی بە حرکت درآمدەاند تا احمدی نژاد و یاران وی را بە جای خود بنشاند و بە آنها بفهمانند کە آنچە در جمهوری اسلامی امر بدیهی و بنیادی است همانا قدرت بلامنازع رهبر و اصل ولایت فقیە می باشد. اصلی کە احمدی نژاد با اندیشە “ریاست جمهوری قدرتمند در کنار رهبر قدرتمند” درپی خدشەدارکردن آن بود.

نگاهی بە سخنان اخیر باراک اوباما

علیرغم این پارادوکس تاریخی، باید سخنان باراک اوباما را بە فال نیک گرفت و در تعمیم سخنان وی در آن جهتی کوشید کە همانطوری کە استراتژی اعمال زور بە گفتە اوباما کارایی خود را از دست دادە است، همین اعتقاد بە عدم کارایی زور بە سیاست مسلط خارجی آمریکا در منطقە نیز تبدیل شود

در بیرون گود اختلافی مرتجعانە

شاید برخلاف ادعای روزنامە شرق، آنچە کە امکان رابطە اصلاح طلبان حکومتی با جریانات اصولگرا را بیشتر تعریف می کند، امکان نزدیکی آنان بە بخشهایی از روحانیون سنتی معترض بە دولت احمدی نژاد باشد، تا نزدیکی بە جریان اصولگرای افراطی.

تحول در مفهوم لوکالی قهرمان، نیاز بە یک تلاش جهانی

همین قهرمانان، حال در بستری جهانی و با انتقال محل منازعە از لوکال بە گلوبال می خواهند با استفادە از همین مفهوم سنتی در جهانی بشدت پیچیدەتر شدە، امکان تحولات مورد نظر خود را فراهم سازند. امری کە در بسیاری موارد بە فاجعەای هم برای خود حاملان این ایدە، و هم برای جوامعشان و مردمان کشورهای دیگر تبدیل گردیدە است.

شگردی دیگر

جنبش سبز بعد از ضرباتی کە بە علت سرکوبهای شدید بر آن وارد آمد، در شرایط دشوارتری قرارگرفت، اما از لحاظ ذهنی فلج نشد. سران رژیم با پیشبرد چنین رویە تبلیغاتی در مورد جنبشهای منطقە، درصددند کە از بعدی روانی ـ ذهنی وارد شدە و جنبش سبز و اعتراضی مردم را از درون تهی سازند.

بخش: 

مذاکرات استانبول، پرترەای از آیندە در مە

اما اگر قرار بر پیشرفت مذاکرات و حصول بە توافقی حداقلی است، می توان با حفظ همین مواضع کنونی امید دسترسی بە آن را داشت؟ منطق حکم می کند کە باید در یکی از طرفین و یا در هر دو طرف تغییرات اساسی ای برای گشایش روی دهند. نمی شود هردو طرف با پافشاری بر همان مواضع تاکنونی، در صدد کسب نتیجەای مثبت باشند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور