فرخ نعمت پور

اجتناب ناپذیربودن ضرورت تغییر

خط تحولی "اپوزیسیون موجود ـ اپوزیسیون بیشتر ـ پایه اجتماعی وسیعتر ـ اعتراضات جمعی فراوان تر" به خط مسلط در روندهای تقابل اجتماعی تبدیل نشد. امر و یا ضعفی که نمی توان تنها آن را به صرف سرکوبهای وحشیانه تحلیل و توجیه کرد.

بحران سوریە و سە گرایش در نظام اسلامی

نتیجه اینکە سە گرایش: ١ـ تقابل بی چون و چرا با غرب در سوریە، ٢ـ سیاست پراگماتیستی، و سرانجام ٣ـ استفادە از موقعیت پیش آمدە برای پیشبرد سیاستهای جاری کە مخرج مشترک میان دو گرایش اول و دوم می باشد، دست بە دست هم دادە و عمل سیاسی جمهوری اسلامی در قبال بحران سوریە را بغرنج تر از آنچە هست، کردە است.

بار دیگر الفاظ غیر دوستانه خامنهای

در سخنان خامنهای نیت دیگری نیز مشاهده می شود، نیتی که حاکی از برجستهکردن عنصر اسلامی در مقابل عنصر هستهای است، و این در شرایط کنونی بار سیاسی خود را دارد. در واقع خامنهای با این اظهارات می خواهد افکار عمومی را برای یک مصالحه احتمالی در مذاکرات آتی در روسیه آماده کند. با توجه به این احتمال قوی، بی دلیل نیست که واکنش خانم کلینتون به گفتههای رهبر نظام چنین محتاطانه بوده است.

بخش: 

امید بە تفاهم قویست، اما!

اینکە تشدید عناصر امید، تفاهم و مدارا در زبان ناشی از ارادە طرفین برای حل مسئلە است، شکی نیست، اما از طرف دیگر عدم اعلام رسانەای پیشرفتها، این سئوال جدی را پیش می آورد کە چرا اعلام نمی کنند؟ آیا تفاهمها هنوز آنقدر شکنندەاند کە نمی توان بە آنها بە شیوەای قطعی دل بست؟ نگرانیها علیرغم قرار گرفتن کل روند در فازی دیگر، هنوز جدی اند.

بخش: 

در آستانە گذاری دیگر

ظاهرا تمام فاکتها نشان می دهند کە وظیفە احمدی نژاد کە همانا بە عقب راندن اصلاح طلبان، پیشبرد مناقشە بر سر برنامە اتمی با غرب، بستن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی کشور، و آزادسازی اقتصادی برای نزدیکی بە استانداردهای جهانی بازار بە شیوە خود بودە است، رو بە مراحل آخر خود دارد.

عملگرائی در آستانە عملی مهم، گر خود خواهد

این اعتدال و میانەروی را کە بنابر سخنان رفسنجانی جامعە ایران بە علت آگاهی و باسوادی دارای آن هست، چگونە می توان بە مافیای قدرت کە باوری بە آن ندارد و ضد آن عمل می کند، تسری داد؟ زیرا کە بدون این تسری، اساسا سخن گفتن از تحولی جدی در شیوە رفتارها و سیاست در نظام امکان ناپذیر است. و اگر امکان پذیر هم باشد، موقتی است و نمی تواند بە خصیصەای بلندمدت تبدیل شود.

خطا در اصول نگارش انشا، عدم دقت در دیدگاە

نظری کوتاە بە انشای آقای اصلانی  تفکر کیش شخصیت در نگرش ایشان و تقدس سازی از جریانات تاریخی، لاجرم بە نفرت عمیق و زدن شخصیت دیگران از دگر سوی می انجامد. امری کە از مطلب ایشان نە مطلبی علمی، بلکە مطلبی کینەتوزانە ساختە است

پارادوکسی نابخشودنی

حقوق بشر البتە در نهایت عنصری تابع منافع مشخص اقتصادی و سیاسیست. اما با وارد شدن و یا تشدید عنصر جهانی شدن، ارزشهای مدرن از قبیل حقوق بشر و غیرە نیز بە عناصر روبنایی مهمی در تعریف روابط بین الملل و یا درون ملی تبدیل شدەاند. دمکراسی، انتخابات و تعدد احزاب در غیاب حقوق بشر نمی توانند رە بە ایجاد جامعەای مدرن ببرند. دمکراسی، انتخابات و تعدد احزاب فرمهای پراکتیزە کردن محتوی و هویتی هستند بە اسم حقوق بشر.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور