فرخ نعمت پور

این نبرد ادامه خواهد داشت

اما تشدید روزافزون جو امنیتی کشور و عدم توانائی سران دولت کودتا در حذف قطعی رقیب نشان دهنده این واقعیت اند که نه تنها جنبش سبز از میدان حذف نشده است، بلکه کماکان مسئله اصلی می باشد و عنصری تعیین کننده در رفتار سیاسی حاکمان در صحنه سیاسی کشور.

بخش: 

جمهوری اسلامی و هشتمین کنفرانس ان پی تی

حال ... همگان در انتظارند که بالاخره احمدی نژاد آنجا چه خواهد گفت و چه خواهد کرد. سئوال این است که آیا احمدی نژاد کماکان در این اجلاس همان اسلوب و کلامی را به کار خواهد برد که در اجلاسهای دیگر جهانی به کار برده بود، و یا این که این بار با توجه به حساسیت بیشتر اوضاع به نوعی به راهی دگر خواهد رفت، و سعی خواهد کرد زبانی را پیشه کند که به نوعی به حل بحران کمک کند؟

هدفمند کردن یارانهها، طرحی اقتصادی یا سیاسی

آیا طرح هدفمند کردن یارانهها تنها یک طرح اقتصادی است، و یا این که یک طرح سیاسی نیز هست که اساسا دو هدف را نشانه گرفته است: جذب نیرو به دور دولت احمدی نژاد، و سبک کردن بار دولت در صورت تشدید تحریم ها؟

بخش: 

کردستان و انتخابات اخیر در عراق

در کردستان عراق به علت وجود احزاب مختلف این امکان وجود دارد که مردم از طریق رای دادن به آنها نوع دیگری از حضور احزاب در قدرت سیاسی را تجربه کنند، و از این طریق تغییری در بافت قدرت بوجود بیاورند

پارازیت اندازی، جلوهای دیگر از سبزستیزی

حوادث اينترنتی در ایران و افزایش سرسام آور امکانات نوین رسانهای در سطح جهان نشان می دهند که اساسا سد کردن قطعی امکانات مجازی و امواج رسانهای امری امکان ناپذیر می باشد، و این کاربران و تولیدکنندگان فضاهای مجازی و ماهوارهای هستند که می توانند حرف آخر را در این مورد بزنند.

من زن نیستم، ولی زنها را دوست دارم!

امروز ما در آستانه هشت مارس روز جهانی زنان قرار داریم. و شاید هنوز هستند کسانی شیفته چنین سنتی و البته با نگاهها و اسامی دیگری، که همانند دوستداران چنین شعارهای گندهای، دوباره بر دیوارهای قدیمی بلند بنویسند. اما چه بنویسند؟: "من زن نیستم، اما زنان را دوست دارم!"

دشواری وضعیت سیاسی

شاید نتوان در مورد آینده به نتیجهای قطعی رسید، نتیجهای که ناظر بر نوع دیگری از شرایط سیاسی باشد، اما لااقل می توان گفت که وضعیت کنونی کماکان ادامه خواهد داشت، زیرا که نه جنبش از توان تعرض بیشتر در این مرحله برخوردار است، و نه کودتاگران و رهبری نظام از شرایط لازم برای سرکوب نهائی بهرهمند.

استقبال آمریکا از تیرهتر شدن وضعیت!

خانم کلینتون از خواست آمریکا مبنی بر جهانی عاری از سلاح هستهای سخن گفت، و این البته خواست بسیار به جائی است! اما در مرحله کنونی برای برآورده کردن این خواست، تنها خود را بر روی جمهوری اسلامی متمرکزکردن و از یاد بردن سیاستها و اقدامات معین و عاجلی که می توانند در همین لحظه و هم اکنون به این روند در رابطه با باقی کشورها کمک کنند، فاجعهای خواهد بود

خیال بافی ها و دروغ پراکنی های روزنامهکیهان در آستانهبیست و دو بهمن

برای شغل خبرنگار که با کنکرتها و اخبار مشخص سروکار دارد، سخن گفتن از همه مردم و نقل قول کردن یک جمله از همهآنان، نهامری کنکرت بلکه سیاسی و جانبدارانه تلقی می شود، امری که با اخلاق روزنامهنگاری فاصله بسیاری دارد.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور