فرخ نعمت پور

سپاهی کە تنها با زبان زور و سرکوب سخن می گوید

سخنی در باب حملات نظامی اخیر بە اقلیم کردستان

جمهوری اسلامی کە با پدید آمدن بحران افغانستان دم از ایجاد دولت فراگیر با حضور همە جریانات سیاسی و اقوام افغانی می زند، اما خود نە تنها سر سوزنی بە این اصول اعلام شدە در طی سالیان در رابطە داخل کشور پایبند نیست، بلکە کماکان با زبان زور و سرکوب با مخالفان سیاسی خود و اقوام و ملیت های ایرانی سخن می گوید و هر روز با تنگتر کردن دایرە خودی ها دگراندیشان درونی را نیز تحمل نکردە و بە بیرون از حاکمیت پرتاب می کند. در این رابطە اعلام گام دوم انقلاب توسط خامنەای چیزی نیست بجز عمل کردن بر ضد ترم 'دولت فراگیر'ی کە صدای نکرە آن توسط مدعیان حاکم، گوش ایرانیان و جهان را کر کردەاست. مدعیان مسلمانی کە وجود یک مسجد سنی را در تهران تحمل نمی کنند، خود را ناجی مصائب و مشکلات جهانی اعلام می کنند!

بخش: 

ذهنیت تاریخی

و این چنین قالب ذهنی ما (قبلە عالم و...) در گسترە زمانی بیشتری بە بازتکثیر خود می پرداخت زیرا کە در یک کنش روانی عجیب، هر سە زمان گذشتە و حال و آیندە دوبارە در یک رابطە کاملا جدید با مختصات رئالیستی ـ جادوئی خود را می یافتند کە در آن انسان جامعە ما در یک معنای پروستی چنان در گذشتە غرق می شد کە برای پیداکردن جزئی ترین جزئیات سالهای از دست رفتە، حاضر بود نور چشمان خود را برای پیداکردن دوبارە یک سوزن زنگ زدە در پستوی خاطرات برای همیشە از دست بدهد، تنها بە شرطی کە حضور ابدی قبلە عالم در قالب ذهنی اش، آسیبی نبیند.

چین بە کمک طالبان می آید!

چینی ها فراموش کردەاند کە هم عدم موضع گیری، خود نوعی موضع گیریست و هم استقبال آنها از تشکیل دولت موقت طالبان و اهدای کمک ٣١ میلیون دلاری باز بنوعی دخالت در امور داخلی افغانستان، اما این بار بە نفع طالبها و بە ضرر مردم. پس ایدە عدم دخالت، در جهان درهم تنیدە کنونی ما نوعی توهم است و در عمل بە نفع نیروهای ارتجاعی. چینی ها باید بدانند کە درست بعلت ادعای کمونیستی خود، بیشتر از هر نگرش سیاسی ـ فکری دیگر در قبال سرنوشت جوامع دیگر مسئولیت دارند، هر چند نە الزاما در معنای دخالت نظامی آن. با این عمل، متاسفانە نگرش اقتدارگرایانە چینی ها از کمونیسم کە ریشە در دسپوتیسم شرقی دارد و نە در دمکراتیسم بورژوائی، بمثابە ضربە دیگریست بە این ایدە رهائی بخش.

بخش: 

جبهە اقتدارگرائی تقویت می شود

از طرف دیگر، پیشرفت گفتمان اقتدارگرائی تاثیرات معین و مخربی بر جنبش دمکراسی خواهی در منطقە خواهد گذاشت. بە بیانی دیگر، در رقابت میان اقتدارگرایان کمتر جائی برای دمکراسی خواهان باقی خواهدماند و اپوزیسیونی در تقابل با دولت مستقر بیشتر رشد خواهدکرد کە از همان گفتمان مسلط، حال در بیانی دیگر، پیروی کند.

افغانستانی کە آرام نخواهدگرفت

اما از طرف دیگر، اوضاع افغانستان نمی تواند بە آسانی بە سوی ثبات پیش برود. طالبان اگر دولتی فراگیر با حضور فعال سایر نیروهای سیاسی تشکیل ندهد، بی گمان در آیندە قادر بە تامین مشروعیت داخلی و بین المللی قدرت سیاسی خود نخواهد شد. و همین برای ایران سرچشمە دردسر خواهدبود. پس با این حساب آیا می توان گفت کە افغانستان در استراتژی دولت سیزدهم خواهد توانست جایگاە ویژەای، در جهت منافع اقتصادی، طوری کە بتواند در درازمدت بە ایران جهت مقابلە با تحریمهای آمریکا کمک جدی کند، برای خود دست و پا کند؟

بخش: 

حجاریان و صندوقی کە مردە

اصلاح طلبان، یا حداقل بخشی از آنان، امکان گرویدن بە فاز اصلاح طلبی جامعە محور را دارند و هم اکنون طیفی از آنان در این عرصە فعال اند. اما باید نشست و دید کە آنان در چە حدودی از توانائی پیشبرد کار در این زمینە برخوردارند. تحرکات اجتماعی مطالبە محور، از جملە می تواند یکی از شاخصهای پیشروی آنان باشد. در غیر این صورت آنان در بطن اجتماع هم بتدریج کم رنگ و کم رنگتر خواهند شد.

گنجشکک اشی مشی جنگ

باید سخنان بایدن را بمثابە رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان جدی گرفت. اقراری کە نشان می دهد در جهان درهم تنیدە ما دیگر نمی توان با ابزار خشن کلاسیکی بە حل معضلات جهانی رفت و جنگ با خود تنها ادامە جنگ و تداوم بحران را بهمراە دارد و در نهایت نمی تواند بە اهدافی دست یابد کە از قبل کشورها در پی آن بودند.

صورتکی در ماە

خوشبختانە آن شب، شب ماە چهاردە است. بە آن خیرە می شوم. از چشم بە تخیل نقل مکان می کنم. باز صورتکی نمی بینم. و ناگهان بر حماقت خودم می خندم. نە اینکە قبل از تخیل باید صورتی چیزی وجود داشتەباشد! و فهمیدم تخیل یعنی درهم آمیزی دو چیز واقعی در یک رابطە غیر واقعی. و فکر کنم انقلاب یعنی این.

در تلاش برای جبران هیمنە از دست رفتە

اما فرقی کە دوران کنونی ما با دهە نود میلادی دارد این است کە اولا ما با برآمد یک قدرت جهانی دیگر مانند چین روبرو هستیم و نە در دوران فروپاشی یک قدرت جهانی رقیب، و دوما اینکە استراتژی نئولیبرالیستی در مقابل چین کارائی ندارد زیرا این کشور خود بە پراکتیزە کردن بخشی از آن همت گماردەاست. پس کار آمریکا شاق تر است.

طالبان و آیندە افغانستان

ایران کە خشنود از از سرگیری دوبارە روابط اقتصادی و تجاری خود با افغانستان بعد از تنشهای اخیر است، بە امکانات ژئوپولیتیک و جغرافی خود چشم دوختە است کە خود را در وجود مرز طولانی با این کشور، وجود بندر چاه بهار کە یگانە امکان ارتباط دریائی افغانستان با جهان از طریق آبهای آزاد است و نیز مسیر راە آهن خواف ـ هرات باز می یابند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور