فرخ نعمت پور

تلاشی بیهودە

حاکمیت رویای یکدست شدن خود را بە گور خواهد برد و تا هست باید با این پدیدە ناخوشایند بسوزد و بسازد. انقلاب بهمن و جامعە ایران قوی تر و واقعی تر از آنند کە حاکمان بتوانند با فشار و تزویر کل سیستم قدرت سیاسی در کشور را از زیر تاثیرات معین و مهم آن بدر آورند.

میزانی کە باید بدان معتقد بود

اما جامعە ایران عمدتا میان دو جهت فکری بلانکیستی کە می گوید آنکە سلاح دارد نان دارد، و نگاە پولانزاسی تقسیم شدە کە دولت را عرصە مبارزە طبقاتی و هدف نفوذ طبقات و گروههای اجتماعی هم می دانست. مشکل است آنکە را کە برای بدست آوردن نان بە سلاح معتقد است را بە این قانع کرد کە می توان از طریق رای بر منطق حاکمیت حتی بشیوە مقطعی هم کە بودە تاثیر گذارد. درست همانگونە کە مشکل است یک اصلاح طلب دو آتشە را قانع کرد کە تحریم هم می تواند یک روش اصلاح طلبی باشد.

خیز حاکمیت برای تکرار

با اطمینان می توان گفت کە بەنوعی منطق حکمرانی دوران احمدی نژاد تکرار خواهد شد، و حتی اگر اصلاح طلبان بە زیر تیغ سرکوب نروند و جنبش سبز دیگری هم شکل نگیرد، اما بی منطقی تندروها در ادارە کشور، مثل دملی چرکین، با گذشتن هر روز بیشتر دهان باز خواهد کرد و خود حاکمان یکدست نظام، حاکمیتشان را بە دست خود بە پای ذبح و نکبتی بیشتر خواهند برد. در چنی صورتی، کشور متاسفانە بە یک مسیر با دو مشخصە کشیدە خواهد شد: استبداد بیشتر، و همراە آن امکان تشدید مبارزە در شکل خشونت آمیز.

بخش: 

بازی حاکمیت در زمین مخالفان

اگر جامعە ایران جامعە شوک و حوادث غیرمترقبە سیاسی است، جمهوری اسلامی هم همان راە را دارد می رود، البتە بە جرات می توان گفت کە این اول جمهوری اسلامی بود کە با پذیرش قطعنامە ٥٩٨ برای پایان جنگ هشت سالە ایران و عراق، شروع کرد و بعد همین شوک در دوم خرداد سال ٧٦ از طرف جامعە تکرار شد.

سکوتی کە معنا را پس می زند

عدم تعقیب مناظرەهای انتخاباتی از طرف مردم، یک موضع فعال نیست. زیرا برای تحریم هم باید از چگونگی روند رویدادها آگاە بود. جامعەای کە نمی خواهد بداند چە می گذرد، نخواهد هم دانست چە پیش می آید و این همانیست کە حاکمان خواب آن را دیدەاند. بە نظر می رسد خواب خامنەای و اعوان انصار دارد تعبیر می شود، و انتخابات در شرایطی کە باب میل آنهاست پیش بردە می شود. تحریم انتخابات خودبخود یک کنش سیاسی نیست، کنش سیاسی آنجاست کە تحریم بتواند برنامە حاکمان را بهم بریزد.

بخش: 

بە راست تندرو میدان ندهید

گمانی در این نیست کە چین با توجە بە داشتن استراتژی دیگر کە در سال ٢٠٠٣، آن را تحت عنوان 'خیزش صلح آمیز' فورمولە کرد، بعلت عدم دخالت فیزیکی و نظامی در دیگر کشورها، امکان استفادە نیروهای نیابتی علیە خود را تقریبا بە صفر رسانیدەاست. بنابراین امکان آمریکا برای تجهیز، سازماندهی و ارسال نیروهائی تندرو علیە این کشور منتفی است. خیزش صلح آمیز، دست رقیب مقابل را بستە است.

دور اول مناظرات ریاست جمهوری

ظاهرا ما باز با بازشدن دو جبهە در مناظرەها، علیرغم همە تمهیدات حاکمیت روبرو هستیم. آیا باز کشور در آستانە یک جهش هیجانی و سیاسی دیگر قرارگرفتە کە می رود فضای عمومی را دوبارە ملتهب کند؟ فضای اولیە مناظرە، بخوبی موید شکافهای موجود درون حاکمیت است، اما اینکە همتی و مهرعلیزادە بتوانند با برخوردهای خود بە آنچنان چهرەهائی تبدیل شوند کە قادرباشند تندروها را بە عقب برانند، هنوز فاصلە معینی وجود دارد. بە نظر می رسد آنان در مناظرەها برای کسب رای اصلاح طلبی در جامعە تلاش خود را کردە، و فضا را دو قطبی تر کنند. باید نشست و جو مناظرات بعدی را هم مشاهدە کرد. حملە مشترک بە رئیسی و رضائی از طرف آنان، نشان می دهد کە نقاط مرکزی سیبل را از همان ابتداء بخوبی یافتەاند.

بخش: 

چپ و خشونت کلامی

سنت بقول انگلس، عبارات تند و خشونت کلام، بعدها توسط انقلابیون چپگرای دیگر، از جملە در آثار لنین ادامە می یابد و در واقع بە خیلی از کشورها و جوامع در سراسر جهان سرایت می کند. یکی از این کشورها ایران است. چپهای انقلابی، همیشە زبان تند خود را بخشی از پروژە برخورد انقلابی و یا پروژە انقلاب دانستەاند، و بە کمال از آن استفادەکردەاند.

خوابی کە تعبیر نمی شود

تنها راە قرق کردن همە شاهراەها، ایجاد حکومت نظامی، برچیدن همە احزاب موجود، رسانەهای متنوع و نهادهای مدنی هستند کە با تلاش خود و خون دل در این مملکت کار می کنند. بە بیانی دیگر نظارت استصوابی هم دیگر جواب نمی دهد. اما آیا آنها بە این انتخاب خطرناک خواهند رسید؟ شاید جواب بلی باشد، اما کیست کە نداند عواقب چنین انتخابی چقدر برای خود نظام هم خطرناک است. جمهوری اسلامی را از پدیدە جناحها و خوانشهای متفاوت رهائی نیست.

نابردە رنج گنجدار

بی گمان رد فلەای نامزدهای اصلاح طلب و میانەرو، با همین برنامە و نگاە استراتژیک خامنەای و شرکاء ارتباط دارد. سیب قرار است بعد از افتادن از شاخە درخت، در دامن خودی ها بیافتد. آنان می دانند برجام بنوعی احیاء می شود، ولی همزمان تلاش دارند میوە آن را خود بچینند. زیرا با این کار موقعیت خود را تثبیت کردە و ضربە کاری بە جناحهای مقابل خواهندزد. تقارن اتفاقی مذاکرات وین با انتخابات امسال فرصت بسیار خوبی برای پیشبرد این هدف دیرینە است.

بخش: 

آقای همتی، همتی!

درست است روحانی میانەرو بود، اما دارای برنامە سیاسی بود. آقای همتی از این لحاظ با وجود اصلاح طلب بودنش، اما بسیار عقب تر است. شاید اگر بتواند در روزهائی کە بە انتخابات نزدیک می شویم، بخش سیاسی خود را تقویت کند، و همان مدعیان دولت در سایە را کە همتی بانیان وضعیت موجود می داند را بیشتر معرفی کند، شاید اقبالی برای خود دست و پا کند. آقای همتی، همتی!

در آستانە چە تغییری قرار داریم

شاید ما در آیندە، شاهد حاکمیت یکدستی خواهیم بود کە در یک بستر اجتماعی پلورال در حوزەهای سیاسی، اجتماعی و مدنی ناچار بە اعمال قدرت خواهد بود. و این خصوصیت اصلی کشور را تشکیل خواهد داد. یعنی از طرفی حاکمیتی بشدت یکدست، و از طرف دیگر جامعەای کە بە این یکدست شدن واکنش منفی خواهد داشت. البتە نظام تلاش خواهد کرد جامعە را بیشتر ببندد، اما پابەپای بستەشدن بیشتر حاکمیت، چندگونگی درون جامعە در مقابل آن کە از حوزە توان حاکمیت خارج است، برجستەتر خواهد شد.

بخش: 

تکرار کمیک تاریخ

و این تکرار کمیک تاریخ ایران است کە هموارە میان قدرت در حوزە خارجی و قدرت در حوزە داخلی تناسب معقولی وجود ندارد. اگر می خواهید کشور قدرتمندی داشتەباشید، قبل از هر چیز بە فکر ایجاد نظامی عادلانە با خصوصیات آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی باشید کە در آن قاطبە ملت احساس 'بودن' کند. احساسات مذهبی و میهنی اگر مابە ازاء یک زندگی انسان گونە را نداشتەباشند، باد هوایند و بتدریج بە ضد خود تبدیل خواهندشد.

بخش: 

خامنەای تعرضی تر می شود

رهبر نظام با موضع گیری های اخیر خود نشان می دهد کە تعرضی تر و بی مهاباتر از گذشتە شدەاست. او با اطمینان و صراحت بیشتری رابطە دولت ـ ملت را بە مقام شبان ـ گلە نزول می دهد، و بدون هیچگونە احتیاط و تلاشی برای حفظ ظاهر، خود را پدرخواندە مطلق می پندارد.

خود تحریمی نظام

در واقع نظام، خود از طریق خودتحریمی بە نجات خود برخاستە است! و در این مسیر روی رای چند میلیونی کە بە نفع اصولگرایان کە در کشور وجود دارد سرمایە گذاری کردەاست و نیز بر روی توان امنیتی و نظامی کە با انقلابات مداوم در تکنولوژی بە غولی هولناک تبدیل شدەاست.

بخش: 

بە کجا خواهیم رفت

پس اگر ما در آیندە با ملغمەای از "برنامە ـ بی برنامەای" روبرو هستیم، باید گفت کە همین منطق بە سراپای جامعە هم منتقل می شود و در چنین شرایطی کشور بیشتر بە مسیر هرج و مرج گرایش خواهد داشت، هرج و مرجی کە بە تقویت منطق استفادە از نیروی نظامی و امنیتی منجر خواهد شد.

دشواری رفرمیسم در کشورهای استبدادی

تجربە بە ما می گوید کە جامعە عرصە تعارض منافع و دیدگاههائی هستند کە نهایتا نمی توانند با هم بە سازش برسند، و یکی از آنها باید زمین بازی را ترک کند. یعنی گاها رئالیسم سیاسی بر اجماع سیاسی چیرە می شود.

بخش: 

نظامی ها و انتخابات

اگر نتیجە انتخاباتهای کشور را اساسا ترکیبی از مهندسی آن و رای مردم بدانیم، هیچ بدور نیست کە در مقطع ویژەای شانس نظامیان برای بدست آوردن پست ریاست جمهوری هم بشدت ارتقاء یافتە و قوە مجریە را هم مستقیما در دست بگیرند.

تسخیر از درون

در واقع بدترین سناریوی ممکن همانا پذیرش وضعیت بحرانی بعنوان وضعیت نرمال است زیرا کە انگیزە مردم برای یک زندگی بهتر عملا بیشتر عقب نشینی کردە و روحیەای مسلط می شود کە در آن حفظ وضعیت موجود، و یا پذیرش ناگزیر آن (بعلت ترس از آزمون کردن شرایط بدتر)، بە یک نرم و هنجار تبدیل می شود.

بخش: 

سیاست بە همراە تکنولوژی

قدرت تکنولوژی در زمینە نظامی دارد کم کم چهرە منطقە را تغییر می دهد، و بە همراە آن قدرتمندتر شدن فشار سیاسی ـ دیپلماتیک کە بر اسرائیل وارد می آید نشان از آن دارد کە جو عمومی حتی بدنبال گسترش روابط این کشور با اعراب زیاد مناسب نیست.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرخ نعمت پور