عباس ولی

خاستگاه ناسیونالیسم کرد

گفت‌وگوی سوما نگهداری نیا با عباس ولی

زمانی که یک ملت تحت فشار باشد مسائلی همچون زبان، هویت و برداشت‌‌های فرهنگی و تاریخی در بیان هویت‌‌اش برجسته می‌شود. در صورتی که در شرایط عادی آنچه که می‌بایست برجسته باشد سرکوب و انکار هویت کرد و فقدان یک سلسله حقوق اساسی انسانی و مدنی دموکراتیک برای یک زندگی آزاد و انسانی است. لذا من معتقدم که حتماً می‌‌بایست تعبیر دموکراتیک از ناسیونالیسم کرد پیش از هر چیز دیگری مطرح شود، و این در درجه‌‌ی نخست وظیفه‌‌ی نخبگان کرد است.

اشتراک در RSS - عباس ولی