حسن مفتاحی

ما فدائی خلق خود هستیم

پاسخی به نقد فدائیان ازخلال متن دفاعیۀ اسدالله مفتاحی دردادگاه

در شمارۀ نهم (آذر و دی 1392) مجلۀ اندیشۀ پویا مطلبی تحت عنوان «دیباچه» به چاپ رسیده بود که مطالب مطرح شده در آن خلاف واقع و قابل تامل است. به نظر می¬رسد داوری نویسنده دربارۀ مبارزین 42 سال قبل نادرست بوده است. به پیوست تصویر کامل دفاعیات اسدالله مفتاحی، یکی از اعضای سازمان چریک¬های فدائی خلق در بی¬دادگاه پهلوی، تقدیم می¬شود. خواهشمند است جهت روشن شدن اذهان عمومی آن را درج کنید تا...

اشتراک در RSS - حسن مفتاحی