فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

فصلنامه‌ی مُروا شماره هفت، زمستان ۱۳۹۹، به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل انتشار یافت

* فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
* همکاران این شماره: رضا جاسکی، سهراب مبشری، حســن نــادری، رقیه دانشگری، ناهید قاجار، مریم سطوت، مریم پورتنگستانی، مهرداد از ایران، بیــژن میثمــی، یداله بلدی، مرجان نیکخواه، حســین غبرایــی، وهاب انصـاری، مراد رضایی و علی صمد
* صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

فصلنامه‌ی مُروا شماره پنجم، تابستان ۱۳۹۹ انتشار یافت

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
همکاران این شماره: سهراب مبشری، زرین مرتضاییان، مراد رضایی، علی صمد و میلاد مجیدی
صفحه آرایی و گرافیک: میلاد مجیدی

اشتراک در RSS - فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی