مصاحبە با علی ساکی

   خیابان میکده

حاجی تمام کتاب های دکتر شریعتی را خوانده بود. تعداد زیادی ازسورەهای قرآن را حفظ بود و بالاخره رفیق حاجی تعدادی از آثار لنین را هم خوانده بود و بویژه کلمات قصارش را برای درست کردن فاکت علیه دشمنان فدایی مثلا به حزب الهی ها می گفت.

اشتراک در RSS - مصاحبە با علی ساکی