مصاحبە با محمد برقعی

ناهمخوانی راه حل با امکانات

مبارز واقعی اول توانش را می سنجد، بعد برمبنای آن برنامه ریزی می کند. والا در بهترین وجهش می شود رویا پردازی.

سخن از افشای نکردن فساد و خفقان و زندان ها و جلوگیری از آزادی بیان و دیگر آزادی های فردی، و زیر پا گذاشتن حقوق بشر نیست، که همه واجب است و شرط رسیدن به جامعه سالم. بلکه صحبت از یک سو نگری و سیاه نمایی کامل است، و این که این شیوه ره به جایی نمی برد. موفقیت مبارزان بسته به آن است تا چه مقدار مدافعان حکومت را به سوی خود جلب می کنند.

اشتراک در RSS - مصاحبە با محمد برقعی