م ـ نوید

افغانستان، طالبان و همسایگان

ایران نمی تواند دست به خلق نیروهای شبه نظامی در افغانستان بزند و در شرایطی که حکومت افغانستان خود را در مقابل طالبان وا داده است یک تنه مقابل این گروه بایستد. مجاهدان وجنگسالاران و جبهه شمال کجایند که حداقل مراکز استانها را تحویل طالبان ندهند. باری وارد شدن درجبهه جنگ افغانستان با شماست ولی خروج از آن دست شما نیست.

بخش: 

فراز و فرود تلاشهای ایرانیان برای مشروط کردن قدرت

بخش اول - از جنبش دوم خرداد تا جنبش سبز، و تاملی بر اکنونیت اصلاح طلبی

جنبشی که شروع شده و فعلا نماد آن تاج زاده است باید با همگرایی طبقات مختلف به قدر کافی لیبرالیزه (آزادیخواهانه) و سوسیالیزه (عدالتخواهانه) و ناسیونالیزه (ملی گرایانه به مفهوم دولت - ملت) شود. ولی به نظرم امروز در ذیل موارد پانزده گانه ای که تاج زاده اعلام کرده و مواردی که از سوی دیگر نیروهای سیاسی می تواند به آن اضافه شود، این مهم می تواند به تدریج محقق گردد.

رقیب رئیسی در انتخابات چه کسی خواهد بود؟

شورای نگهبان مانند سال ۸۴ عمل خواهد کرد و سعی می کند کاندیداهای متعدد اصللاح طلب را که فاقد قدرت رای آوری باشند روبروی رئیسی قراردهد. طرفه این که خیال این شورا از نارضایتی و عدم شرکت بدنه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات راحت است و در این رهگذر کرونا هم به عنوان امداد غیبی "نرخ عدم مشارکت" را بالا خواهد برد

تحریم زودهنگام انتخابات از رویا تا واقعیت

شوربختانه اما این دال عظیم "انتخابات آزاد" و "تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی" که کارویژه خود در شرایط مشخص تاریخی را دارد و امری فرا زمانی و فرامکانی و انتزاعی نیست وقت و بیوقت به کار برده می شود و از معنا ومفهوم تهی می شود و در عمل هم هیچ اتفاقی نمی افتد.

اشتراک در RSS - م ـ نوید