جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)

گرامی باد پنجاه سال مبارزۀ فدائیان خلق در راه سوسیالیزم

در دفاع از سوسیالیسم (۷٠)

نیم قرن بر ما گذشت؛ نیم قرنی با فراز و فرودهای فراوان؛ با شادی‌ها و رنج‌های بی‌شمار. در لحظه لحظه این پنجاه سال در کنار مردم و همراه زحمتکشان ماندیم و در مبارزه‌ای که علیه استبداد و بی عدالتی اجتماعی در جای جای میهنمان جاری بود در صف اول مبارزه حضور داشتیم.

اشتراک در RSS - جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت  (داخل کشور)