اردشیر زارعی قنواتی

نقدی بر نقد

نقد جنبش مسلحانه چنانچه در چارچوب نفی ماهیت سوسیالیستی پایه گذاران این سازمان انجام گیرد موجب بروز خطایی بزرگ می شود که بیش از پیش به تفرقه در صفوف جنبش دامن زده و نتیجه آن تنها به سود حامیان رژیم پیشینی، راست روی در فعالین این جنبش، عدم درک ضرورت انطباق آرمان های سوسیالیسم آرمانخواهانه با تئوری و پراتیک مارکسیست خواهد شد.

اشتراک در RSS - اردشیر زارعی قنواتی