احمد پورمندی

انتخابات خبرگان و بازی دو قطبی!

هجوم به صندوق ها و رای به روحانی- رفسنجانی، در عین بی توجهی به بازی اقتدارگرایان، تبدیل انتخابات به نوعی رفراندم است که پیام بسیار مهم و روشنی را به بیت ، سپاه و همه اقتدارگرایان و نیز به همه جهان مخابره می کند: ما هستیم و می توانیم ! وما دیگر به هیچ رهبری که در انتجاباتی آزاد، با رای مستقیم ما برگزیده نشده باشد، تمکین نخواهیم کرد! ما را جدی بگیرید!

معرفی کتاب "ییوند با آزادی"

نوشته ژرژ لوفران- ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی

" پیوند با آزادی" کتابی است که خواندنش بر هر انسان آزادیخواه، سوسیالیست و سوسیال دموکراتی واجب است. در این کتاب و در میان نامه های سه غول سوسیال دمکراسی قرن بیستم، خواننده شاهد تدوین و توضیح ایده هایی است که تا همین امروز هم تازگی و ارزش نظری خود را حفظ کرده اند. مطالعه این کتاب در عین حال نشان می دهد که جستجوی بخش بزرگی از چپ های ایرانی که از سوسیال دموکرات خواندن خود گریزانند و برای تدوین پایه های نظری چیزی که دوست دارند آنرا "چپ، دمکرات، عدالت خواه، فمینیست و محیط زیستی" بنامند، به هر دری می زنند، تا چه میزان کودکانه و غم انگیز است.

سیاهکل

حرامیان محلی که با صدای فریاد شبانه، از خواب برخاسته بودند، صبحگاهان با شماری از روستاییان، روانه جنگل می شوند. جنگل نشینان، بو و رد خون را می شناسند. مانند سگان شکاری حرامیان را به محل حادثه می رسانند. لکه بزرگ خون و کودکی پیچیده در همه لباس یک زن، هدیه حرامیان است برای ارباب نابکار. تمام آن روز و روزهای دیگر را حرامیان همه جنگل را قدم به قدم ، در جستجوی زن، بیهوده می کاوند

نگاهی به بیانیه و مبانی وحدت جمهوریخواهان

جمهوریخواهی تنها " گفتمان- پروژه سیاسی" موجود است که می تواند با تامین هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نیروهای آزادی خواه و ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک، اقتدارگرایان را به تمکین و پذیرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستیابی به آزادیهای سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشاید

اجرای بی تنازل قانون اساسی

در شرایط فعلی، برنامه های کاربردی تنها در صورتی واقع بینانه خواهند بود که هدف ” تغییر تناسب قوا به سود دموکراسی” را در دستور قرار دهند. مطالبه و برنامه کاربردی مبتنی بر “اجرای بی تنازل قانون اساسی” از ارزش کاربردی غیر قابل تردیدی در ایجاد تغییر در توازن قوا برخوردار است.

تغییرات در نشریه "کار" پس از کنگره اول

مصاحبه با رفیق احمد پورمندی

در نخستین یادداشت تحریریه، خبر تغییرات، همراه با برنامه های آینده جمع بندی و منتشر شدند. در این یادداشت- تا آنجا که به خاطر دارم- روی سیمای بازتر نشریه و تصمیم به انتشار مقالات با امضای فردی، تاکید شده بود.

اشتراک در RSS - احمد پورمندی