آنیا  بنگلستورف - ترجمه رضا کاویانی 

اروپایی ها، تاریخی کاملاً متفاوت برای ما آفریقایی ها نوشتەاند

تاریخ بسیاری از کشورهای آفریقایی توسط قدرت های استعماری اروپا نوشته شده است. اما تصویر مردم محلی از آفریقا، بسیار متفاوت از آنچه که آنها نوشته اند به نظر می رسد.

حتی امروز، ۵۷ سال پس از استقلال کنیا از استعمار انگلیس، تجارت برده های اقیانوس اطلس در خود کتابهای تاریخ، که در طی آن حدود دوازده میلیون نفر در طی ۴۰۰ سال ربوده شدند، فقط به طور مختصر اشاره شده و هنوز تعداد قربانیان ذکر نشده است. حتی یک حرف در مورد تاجران مسلمان برده که میلیون ها نفر را قبل از اروپایی ها ربودەاند و یا در مورد تحقیقات علمی مردم پیشین آفریقا.

اشتراک در RSS - آنیا  بنگلستورف - ترجمه رضا کاویانی