کمیته برگزارکننده سمینار

درباره پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی - سمینار بزبان انگلیسی در سامانه زوم.

در ادامه برنامه های پژوهشی درباره پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی شنبه این هفته یک سمینار بزبان انگلیسی در سامانه زوم برگزار خواهد شد. سخنرانان و جزئیات این سمینار بشرح ذیل در اختیار کار انلاین قرار گرفته و به اطلاع شما میرسد.

در ادامه برنامه های پژوهشی درباره پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی شنبه این هفته یک سمینار بزبان انگلیسی در سامانه زوم برگزار خواهد شد. این سمینار به جنبه های سیاسی و اجتماعی جنبش چریکی در برحه زمانی دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ در ایران و جهان خواهد پرداخت. سخنرانان و جزئیات و لینک برای حضور در این سمینار بشرح ذیل در اختیار کار انلاین قرار گرفته و به اطلاع شما میرسد.

اشتراک در RSS - کمیته برگزارکننده سمینار