مصاحبە با بابک امیرخسروی

پیکار در راە آرمانها

من در برابر رادمردانِ جوانِ جان به کف که برای دستیابی به آرمان های انسانی خود دست به پیکارزدند و جان باحتند، ولو راه و روش مبارزه شان نامناسب بوده باشد، سرفرود می آورم.

ارزیابی ازحادثۀ سیاهکل و اظهارنظر در بارۀ رفتار و عملکرد آن رادمردان، بدون در نظرگرفتن فضای سیاسی در جهانِ سوم، و بدونِ توجه به استبداد حاکم بر کشور، به بیراهه می برد. مهندس بازرگان دردادگاه با روشن بینی گفت که ما آخرین کسانی هستیم که با زبان قانون با شما حرف می زنیم.

اشتراک در RSS - مصاحبە با بابک امیرخسروی