سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

نقش زنان درجنبش فدایی

قلبی کە در آن سوی زمان جاریست

پنجاه سال مبارزه و امید.
مراسم سخنرانی، خاطره خوانی، شعر، دکلمه و موزیک در بزرگداشت پنجاه سال رزم زنان در جنبش فدایی. پیام مبارز پیگیر حقوق بشر 'نرگس محمدی'
سخنرانان: بهرخ، خدیجه مقدم، عفت ماهباز، مرضیه شفیع ( شمسی )، ملیحه محمدی، ملیحه زهتاب 
اجرای موزیک از بهرخ و بيژن میثمی

اشتراک در RSS - سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)