سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

برنامە بزرگداشت "نقش زنان در جنبش فدائی در روز جهانی زن"

با این نگاه و در بزرگداشت پنجاه سال جنبش فدایی، ، سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت برنامه‌ای در هشت مارس امسال تدارک دیده است که در آن  به نقش زنان در جنبش فدایی و نقش و پیوند جنبش فدایی با جنبش زنان می‌پردازد و همە‌ی کوشندگان راە حقوق زنان و معتقدان بە آزادی و برابری انسانها را بە حضور در آن فرامی خواند.

بخش: 
اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت