یاسمن

امروز صبح رفتیم خاوران

حکم داد: بسه دیگه، این عکسها مال کیه؟ بردارید برید. گفتیم برای چی بریم؟ اینجا به دیدن نزدیک ترین کسان مان آمده ایم. گفت: مگه نمی دونید اینجا ممنوعه؟ بعد صداش را پایین تر آورد، و گفت: اینجا سالهاست ممنوعه وگرنه من که با شما مشکلی ندارم! ما می آییم. اینجا، این خاک مقدس هرگز خالی نخواهد ماند، پژواک سرودها و آوازها همواره از این خاک به سوی آسمان خواهد رفت. 

اشتراک در RSS - یاسمن