سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)-حوزه آمریکا

رفتار ناعادلانه با شهروندان، از اقوام، نژادها و ملیتهای دیگر را بشدت محکوم می کنیم

متن اعلامیە بە دو زبان فارسی و انگلیسی است.

سازمان ما که برای ‌عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری مدنی در ایران مبارزه می‌کند؛ نمی‌تواند در برابر بی‌عدالتی و تبعیضی که بر رنگین پوستان در دنیا اعمال می‌شود بی تفاوت بماند. از این رو ما رفتار ناعادلانه با شهروندانمان، از اقوام، نژادها و ملیتهای دیگر را بشدت محکوم کرده و از دوستان، همکاران، همسایگان، خواهران و برادران خود در همه جوامع که برای رفع تبعیض و رفتار عادلانه و برابری حقوق مبارزه می‌کنند، حمایت می‌نمائیم.

اشتراک در RSS - سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)-حوزه آمریکا