مسعود رضوی فقیه

نوروز در زندان رجایی شهر

سالها پیش، که اشتیاق انقلابی و تمایلات ایدیولوژیک و تحول طلبانه هنوز معتبر بود، شاعر نامدار معاصر، هوشنگ ابتهاج در مطلع غزلی چنین سروده بود: بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم.

درباره آنتونى گيدنز و چكيده آثار او

گيدنز به رابطه و تأثيرى عميق در جهان امروز، ميان جهان توسعه يافته و جوامع واپس مانده باور دارد و آراى بسيار مهم و نوآورانه اش درباره جهانى شدن، ريشه در همين پيوند متقابل جوامع صنعتى و توسعه نيافته دارد.

اشتراک در RSS - مسعود رضوی فقیه