م. عباسی از ایران

در آستانە انتخابات ۱۴۰۰، و وضعیت موجود

با تاسیس "نهاد اجماع ساز" به نظرمی رسد، جریان های مختلف اصلاح طلب عزم جدی برای ایجاد همآهنگی و اتخاذ یک وحدت رویه برای رسیدن به معرفی نامزد واحد و مورد قبول تمام جریان های اصلاح طلب و شرکت در انتخابات را دارند. اما تحلیل دیدگاه های فعالین، چهره های شاخص و جریان های مختلف اصلاح طلب نشان می دهد که اختلاف نظر بین آن ها، عمیق تر از آن است که بتوانند در مورد شرکت در انتخابات و در گام بعدی معرفی نامزد مشترک، به وحدت نظربرسند.

اشتراک در RSS - م. عباسی از ایران