ترجمه: رضا کاویانی 

آنچه می گویم مدینه فاضله نیست

مصاحبه با خانم آنا کونیگ جرلمیر شهردار استکهلم

... توجه و حمایت از محیط زیست و ارزش های سبز در مرکز این تحول قرار دارند. ما مشاغل جدیدی هم درهمین جهت ایجاد می کنیم و از فن آوری های جدید برای تولید انرژی استفاده می نماییم . باید فضای سبز بیشتری وجود داشته باشد، مانند سقف های سبز، خانه های سبز و مصرف هر چه کمتر از بتن. شهرها باید در جهت حمایت از محیط زیست سرمایه گذاری کنند. ما برای رانندگی به طرف استفاده صد درصد از نیروی برق ادامه می دهیم و در جهتی برنامه ریزی کرده ایم که نیازی به مالکیت اتومبیل نباشد. باید از تراکم سطح شهرها کاسته شود. برخی از شهروندان فقط بعد از ظهر و بعضی دیگر صبح می توانند به دفتر های کارشان مراجعه کنند. کودکان بزرگتر معمولاً وقتی دیرتر به مدرسه می روند بهتر یاد می گیرند. همه نباید همزمان بیرون و یا در خانه باشند. آنچه می گویم مدینه فاضله نیست, برنامه ای است که ما در حال اجرای آن هستیم.

بخش: 

بحران ارز در ترکیه،"اردوغان تصور اشتباهی در زمینه اقتصادی دارد"

نرخ لیر ترکیه با سرعت و عجله  به اعماق دره سقوط می کند. اولریش لوچتمن، کارشناس ارز، علت این سقوط را را در نظریه های عجیب اقتصادی رئیس جمهور اردوغان می داند. او تصور اشتباهی در زمینه های اقتصادی دارد. اولریش لوچتمن می گوید به سختی می توان راهی برای برون رفت از این بحران را در چشم انداز نزدیک نشان داد. اردوغان همیشه در سیاست اقتصادی کشورش نقش بازی کرده است، اما همیشه هم نتایج مثبتی به همراه نداشته است. آیا اقتصاد ترکیه دوباره به سمت آبهای توفانی  پیش می رود؟ پس از برکناری رئیس بانک مرکزی، ارزش لیر به روند نزولی خود ادامه داد. دولت از شهروندان خود می خواهد طلا و زیور آلات طلایی خود را بفروشند و از لیر ترکیه که در حال سقوط است حمایت کنند.

اشتراک در RSS -  ترجمه: رضا کاویانی