مهرزاد وطن آبادی

چالش نوین رژیم ایران، رویائی جبهه متحد با جبهه پایداری

اصولگرایان سنتی به متکثر بودن، اعتقاد و تمایل به جذب حداکثری و دفع حداقلی دارند. شاخصهائی که تجلی آن را در موضعگیریهای آقای کنی و باهنر بسیار می توان یافت که عنوان نمودند: "برخلاف بعضی از دوستان (منظور جبههَ پایداری) ما قائل به اتحاد با اصلاح طلبان مجلس هستیم". اما طرفه این که اصولگرایان سنتی ما دردمند از جذب حداکثری، در نهایت حتی علی مطهری را در لیست کاندیداهای خود قرار ندادند.

بخش: 

تبیین کارآمدی تحریم انتخابات مجلس در صدای آمریکا

در انتخابات مجلس نهم بر خلاف دیگر انتخابات ها، گرایش خواه چپ مسالمت آمیز اپوزیسیون نیز وارد شد. سازمان ما نیز به حلقه راحت طلبان ساده نگر به رویدادها (تحریم ها) پیوست. شتابزدگی ما عریان بود. شتابزدگی چنان بود که حتی قبل از ثبت نام کاندیداها، ما نیز در صف تدوین گران هارمونی آهنگ تحریم قرار گرفتیم

نشانه شناسی اثر گذاری اپوزیسیون چپ

نشانه گیری انتخابات مجلس میبایستی توازن موجود را با سیاست تحریم همگانی دستخوش تغییرسازد. هر روز که به برگزاری انتخابات مجلس نهم نزدیکترمی شدیم ، عزم ما برهرچه اجرایی ترکردن سیاست تحریم جزم ترمی شد. عنصر تقویت کننده عزم مزبور شاید برآمد معنای جمله هراکلیت باشد که " بدون امیدواری، غیر مترقبه را نمیتوان یافت ."

سمفونی فدائیان در عرصه سیاهکل

حماسه سیاهکل، شکست داشت اما شکست اسطوره ای نه ! تداومش را در گروه باعث شد و بیژن در بند و حمید و دیگرهمراهان فدائیان درحبس را درفرصت24 فروردین سالروزشهادت ناجوانمردانه رفیق سترگ بیژن جزنی و 8 تیر شهادت رفیق حمید اشرف و یارانش خواهد آمد.

چرائی بر کشیدن خنجر کینه توسط پرویز ثابتیبخش پایانی: باور ادعای وحدت و آشتی ملی نه دشوار که غیر ممکن

قطعأ هر کوشنده سیاسی وطنپرست فارغ از این که طعم تلخ خونابه ناشی از شکنجه ساواک و ثابتی را چشیده یا نچشیده باشد اولین عنصر رفتار یک سیاست ورز را سلامت پیشینه اخلاقی، سیاسی، وطنپرستی و عدم همکاری با سرویسهای امنیتی ... می داند و برای پذیرش او و جریان سیاسی متبوع از این وجه شخصیت فرد غفلت نمی ورزد

چرائی برکشیدن خنجر کینه توسط پرویز ثابتیبخش نخست: گرته برداری از چهره مرد دوم ساواک برای کمپین

آنهائی که میانسالی را پیش رو دارند بعد از پایان برنامه افق جوانان خود را با با صفات ضد انسانی پرویز ثابتی آشنا کرده اند. اما شاید باشند جوانانی که آگاهی کافی در مورد وی نداشته باشند. مطرح می کنند : پرویز ثابتی کیست؟ چه فجایعی در کارنامه ننگین خود دارد؟

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم (بخش پایانی )

عرف پارلمان ایران و چگونگی رفتار انتخاباتی

آئینه انتخابات هرچند کج و معوج است اما پرده ازگرایش های ناآشکار و پنهان جامعه ایران برمی دارد. پی بردن به گرایش لایه های پنهان جامعه در حال توسعه ایران برای کنشگران و تحلیل گران ناشناخته مانده و تا مادامی که به بطن واقعیات و زیست اجتماعی جامعه بازنگردیم تجلی این واقعیات در قالب " رای " قابل درک نبوده و با عباراتی سطحی و غیر سیاسی پردازش خواهد شد

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم – بخش دوم

رای پدیده نوینی است و برآمد مناسبات جوامع مدرن است و رای نظر جدی، غیر قابل انکار و بیانگر انعکاس تمایلات پنهان رای دهنده بر تکه ای کاغذ است و انعکاس تمایلات پنهان در انتخابات مجالس رژِم سرنگون شده پهلوی با ترفندهای خاص آشکار نمیشد

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم

اینکه واکنش توده ها بویژه با در نظرداشتن منطقه ای  و مدنی بودن انتخابات مجلس بر محور رفتار مدنی مشارکت جویانه خواهد بود کوچکترین شکلی وجود ندارد و قلم نیز خود را موظف به تجویز نسخه نمیداند و قصد به چالش کشانیدن باورمندان به تحریم را ندارم. اما میتوانم تاکید کنم که تحریم انتخابات بویژه انتخابات مجلس به لحاظ پیچیده ای نمیتواند احساس مشارکت در انتخابات را تضعیف نماید

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

نگاه چپ به موج سوم اعتراض ضد سرمایه داری (بخش پايانی)

روند نامیمون افزایش اختلاف طبقاتی در جوامع سرمایه داری و فربه تر شدن بخش "یک در صدی ها"، نه تنها خدمتی یا کمکی به رقابتی تر شدن بخش های دیگر سرمایەداری نکردە، هیچ، بلکه بخش های دیگر زیر فشار حرص و آز اختاپوس مالی لهیده شده اند. این بخش ها می توانند همراه چپ ها (و نه لیبرال های راحت طلب) در مهار عنان سرمایه مالی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

بخش دوم: بدیل سرمایه داری خود ترمیمی یا سوسیالیسم است.

سوسیالیسم در طول حیات خود کوشیده است تا در قالب مارکسیسم سرمایه داری را به چالش بکشاند. علیرغم فروپاشی نظام اقتصادی سوسیالیستی در مسیر چالش با کاپیتالیسم، نشانه هایی از بازماندگان اضمحلال مذکور در برهه تسخیر وال استریت در قالب احزاب و جریانات سیاسی رخ نموده است. طبیعتا بار دیگر نیروهای چپ در اشکال گوناگون، بمثابه آلترناتیو سرمایه داری وارد کارزار خواهند شد

تسخیر وال استریت، بحران دوم سرمایه داری

بخش نخست: سرمایه داری اسیر بحران ها آلترناتیو ساز است یا ...؟

از ابتدای دهه 1930، سرمایه داری جدید آن روزگار، همچون سلف خود بار دیگر در متن بحران قرار می گیرد که در ادامه تا به امروز می رسد. اینک بحران دوم ، سرمایه داری را فرا گرفته است. لیبرالیسم نوین که از دهه 1970 به شکل نئولیبرالیسم رخ می گشاید، چنان تار و پود بخش های سرمایه داری را در بر می گیرد که امروز تبعات آنرا پیش رو داریم

رفع تحقیر از سیمای جریان طبقه متوسط

بخش پایانی: رویکرد اقشار طبقه متوسط و رویای دولت سازی   

واقعیت تاریخ مبارزات انتخاباتی به ویژه بعد از انقلاب 57 نشان داده داده است که طبقه متوسط ایران در کلیت خود نه تنها عامل پیشگیری از نابرابریهاست بلکه نقش آن در تبدیل نقش های اجتماعی از حالت خشونت آمیز به رقابت سیاسی بوده است

جایگاه و نقش زن در جنبش مسلحانه

ما گذشته را فراموش نکرده ونمیکنیم زیرا اعتقاد دارم فراموشتان نمیکنم. درحافظه تاریخ جنبش چپ مانند کوهید. حال که نگاه زاویه دار اما کنکاش واربه گذشته های دور برای انعکاس افتخارات رفقای زن در خانه های تیمی، با هدف فروزش بیشترچراغی فراروی زن رونده راه آینده صورت می گیرد. زنی که امروز مادر، همسر و یا خواهر است. تلخی مبارزه مسلحانه زن چریک به تجربه ای انجامید، برآیند شکست تلخ، تجربه گوارا و دلنشینی شد که از بند آن رستیم تا بار دیگر به خطا نرویم تا زن را آن سان ببینیم که هست.

رفع تحقیر از سیمای پیکر جریان متوسط

گرچه جابجایی طبقات و مدرن سازی ایران با سرعت بوقوع پیوسته و آدمهای از طبقه متوسط با ارزش های مدرن آشنا شده اند، اما همچنان سایه لایه های سنتی حکمفرماست. آیا ترکیبی از ارزشهای سنتی و مدرن پدید خواهد آمد؟ نشانه های آن کجاست؟ اگر ترکیب را پدید نیاورده اند امکان آن چگونه ارزیابی میشود؟ و آخر اینکه آیا اساسا وحدت در جهت ایجاد همسانی میسر میشود.

موضع هیلاری کلینتون براندازانه یا نگهدارانه رژیم ایران

اما چپ های جمهوریخواه رادیکال همسو با سلطنت طلبان نیز باید هشیارتر از آن باشند که در وضعیت همسویی با مشتاقان حمله نظامی، بدست خود باعث حمایت خارجی شوند، که تبعات نخستین آن هر چه پراکنده تر ساختن نیروهای اپوزیسیون مسالمت جو خواهد بود

رفع تحقیر از سیمای پیکر جریان طبقه متوسط

در پایان دهه اول قرن پیش رو گرچه شاهد شکست پارلمانی سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی بویژه سوئد بعد 4 دهه شدیم. اما در آغاز دهه دوم قرن کنونی " جنبش تسخیر وال استریت " در مهد سرمایه داری آمریکا پرچمدارنئولیبرالیسم نوید بخش طلیعه نوینی از تاریخ مبارزات مردم در سراسر جهان گردید

فارغ از خاستگاه نظری، اصولگرایان ایران همان محافظه کارانند (بخش پایانی)

در بخش نخست " محافظه کاری صورت ایدئولوژیک ندارد، مکتب رفتاری است " خواندید که میزان و گستره محافظه کاری در دوران های مختلف متفاوت بوده است و همواره به یک صورت پدیدار نشده و نمیشود.*

در بخش دوم " محافظه کاری در ایران مقوله پیچیده و پر معما " آشکار ساختم که محافظه کاری در ایران علیرغم نقش خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جایگاه اجتماعی چندان ضعیفی برخوردار نبوده اما در شاکله قدرت بویژه در طول حیات جمهوری اسلامی حضور مؤثر داشته و دارد.**

از " بازسازی جنبش جمهوریخواهی" تا " تاسیس سازمان جمهوریخواهان"

شاید شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خطیر وزن کشی گرایش های دو گانه در خدمت دیگر گرایشات غیر برجسته جنبش سبز است، گروهای غیر برجسته ای که بنا براراده موسسین فعلا در حالت ریکاوری قرار داده شده اند تا در فرصت مقتضی با اشاره انگشت آنان به میدان سیاست فرستاده شوند

محافظه کاری در ایران مقوله پیچیده و پر معما ! (بخش دوم)

محافظه کاری در ایران علیرغم نقش خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جایگاه اجتماعی درخور برخوردار نبوده است. محافظه کاری در ایران به یک فحش سیاسی میماند تا یک شناسنامه سیاسی، بیشتر با انگ و برچسب نظری – سیاسی است که رادیکال ها بر پیشانی منتقدان خود مینشانند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهرزاد وطن آبادی