اسداللە کشتمند

قیام هفت ثور، حماسه بدفرجام

مردم ما دیدند که بعد از سقوط حاکمیت انقلابی و ورود نیروهای «مجاهد» به کابل اولین اقدام همه آنان چور و چپاول و بی حرمتی به مردم بود. مردم افغانستان تجربه انواع مختلف حکومتها را از سرگذشتاندند و امروزه شرایط جهنمی اشغال کشور بوسیله امریکا و ناتو و پیامدهای هول انگیز آن برای نسل کنونی و نسلهای آینده کشور را در روزگار سیاهی که امید برای زندگی در پائینترین حد ممکن قراردارد، از سر می گذرانند. این مردم رنجدیده در هیچ دوره ای به اندازه دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان مورد توجه و حرمت قرارنگرفتند و به اندازه این دوران ازخدمت حاکمیت مستفیض نشدند و بیهوده و بی اساس نیست که امروز مردم افغانستان در حسرت آن دوران بسرمی برند.

اشتراک در RSS - اسداللە کشتمند