مجید عبدالرحیم پور

فراخوان، بازتابی از صدای مدرن- دموکراتیک مردم ایران است! این صدا را تقویت کنیم!

مخالفت شدید رئیس جمهوری اسلامی و حجاریان و پاره‌ای از جمهوریخواهان حامی اصلاح‌طلبان دولتی از یکسو و مخالفت بخشی از پادشاهیان دوآتشه از سوی دیگر، قابل فهم است ،اما مخالفت بخش بزرگی از جمهوری‌خواهان به فهم نمی‌آید. جمهوری‌خواهان مدرن دموکرات چپ و میانه و راست چرا باید از فراخوان مدرن دموکرات استقبال و حمایت نکنند؟ مگر محتوا و جهت‌گیری عمومی فراخوان، در انطباق با همان محتوا و جهات عمومی جمهوری‌خواهی نیست؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مجید عبدالرحیم پور