کارگری

رضا کریمی

آقای سعید مرتضوی در دفاع از توزیع یک میلیارد تومان بین نمایندگان مجلس اعلام میکند که از مجلس ششم به بعد تقسیم پول صندوق تامین اجتماعی بین نمایندگان و وزرا و معاونین آنها و همچنین دست اندرکاران...

جعفر حسین زاده

لایحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید به وضوح اعلام میدارد که در این دوره پنج ساله پیش رو، طبقه مزدبگیر چشم اندازی برای بهتر شدن وضعیت دستمزد و معیشت خود نخواهند داشت و آنها فقط وسیله ای...

حسین اکبری

مردم در انتخابات سال 92 فقط رای ندادند و رفتارشان هم حمایت از دولت بوده که باید این راه را ادامه دهیم.
اما واقعیت آنست که این تشکیک و تردید امروز به یقین بدل گشته است دلایل و شواهد بسیاری...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دفتر حاضر چهارمین مجموعه از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها، که زیر نام "از تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می...

صادق کار

تمام قراین مستنند موجود و تجربیات تا کنونی همگی دلالت بر افزایش تعرضات بازهم بیشتر کل نهادهای حکومتی بە حق و حقوق کارگر و قوانین رفاهی و تامین اجتماعی دارند و اگر در آستانە انتخابات ، حرفی از حق و...

نظر3
صادق کار

سرکوب در اثر مقاومت کارگران و ناتوانی حکومت در ایجاد اشتغال، این ظن را کە حملە مسلحانە پاسداران استبداد و فساد عمدی و با نیت تشدید و خشن تر کردن شیوە سرکوب بە منظور شکستن مقاومت کارگران و...

حسین اکبری

برنامه ششم توسعه برنامه سرکوب دستمزد ها، حراج فوق العاده نیروی کار و بی اعتباری قانون کار و تامین اجتماعی است!

صادق کار

طبیعتاً اگر آن‌طور کە این مسئول دولتی مدعی است، قبل از اعتراض کارگران، با خواستە‌ی اصلی آنان موافقت شدە بود، ضرورت این اعتراض نیز شاید وجود نمی‌داشت. با این حال گذشتە از نادرست و مبهم بودن ادعای...

صادق کار

پرسیدنی است کە اگر هزینە‌ی تولید بالاست و بایستی کاهش دادە شوند، چرا دولت سهم مالیات واحدهای تولیدی را بە ناگهان این‌همە بالا می‌برد و در‌‌ همان حال راە‌های افزایش واقعی درآمد کارگران را مسدود می‌...

صادق کار

این واقعیت دارد کە دست‌درازی بە سرمایەهای تأمین اجتماعی توسط دولت روحانی نیز بە قوت و حِدّت و شێوە‌های گذشتە ادامە دارد. دولت در حالی‌کە ظاهراً بە بهانە‌ی کمبود درآمد، سازمان تأمین اجتماعی، سهم...

صادق کار

٢٩ آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است.

صادق کار

از حکومتی کە تحمل فعالیت های سندیکای و صنفی را ندارد، سندیکاهای کارگری را سرکوب و رهبرانشان را بە زندان های طولانی محکوم و بعضی هایشان را بە سبک و سیاق دیکتاتوری های لاتینی پیشین سربە نیست می کند...

صادق کار

اعتصابات و تجمعات متعدد دیگری نیز با خواست‌های صنفی مختلف توسط شاغلین و بازنشستگان در شهرهای مختلف صورت گرفت کە همگی آن‌ها حکایت از گسترش روز افزون نارضایتی کارگران و سایر گروەهای مزدبگیران و...

صادق کار

آن دورانی کە رشد جنبش کارگری را می‌شد با سربە‌نیست کردن و زندانی کردن عدەای از فعالین آن و غیرقانونی کردن فعالیت چند حزب و چند اتحادیە، برای دو، سە دهە کُند کرد و مانع بهبود شرایط اقتصادی و حقوق...

نظر4
حسین اکبری

با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است. فاجعه آنجا بیشتر نمایان می‌شود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش‌های انسانی را در...

نظر1
صادق کار

قوانین حمایتی را شما بە کسی ندادەاید کە بخواهید آن‌ها را پس بگیرید. این قوانین نتیجە‌ی بیش از یک قرن تلاش و مبارزە‌ی پرهزینە‌ی جنبش کارگری است. ما این دست‌آورد‌ها را بە آسانی و بدون مبارزە بە...

دولت حسن روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاستهای نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاستها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به...

صادق کار

پنهان نیست کە خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی از ارکان سیاست اقتصادی دولت روحانی و کل حکومت است، کە مانند گذشتە در شرایطی پیش بردە می‌شود کە فضای امنیتی موجود اصولاً امکان هیچ‌گونە اعتراض و نظارت...

بر اساس آمارهای رسمی روزانه بیش از ۵ کارگر در اثر حوادث حین کار جان خود را از دست می‌دهند و بسیاری هم نقص عضو می‌شوند. در اردیبهشت ماه سال جاری روابط عمومی پزشکی قانونی اعلام کرد که‌ تلفات حوادث...

صادق کار

مقامات دولتی به‌جای اجرای قانون و مجازات مدیران و کارفرمایان خاطی، کارگران را به‌خاطر اعتراض بە ندادن دستمزد‌های‌شان مجازات و سرکوب می‌کنند و کارفرمایان نیز از این موقعیت سوءاستفادە می‌کنند و...

صفحه‌ها