کارگری

• مجتمع صنعتی ذوب آهن اصفهان با موجی از اعتصابات کارگری مواجه است ...

به گفته ی خانواده اين فعال كارگري، در طول اين مدت تنها چهار بار با وی ملاقات كرده اند که دو بار آن ملاقات حضوری و دو بار آن ملاقات كابيني بوده است. در کل مدت این هشت ماه آقای مهدي فراحي شانديز در...

کارشناسان مستقل میگویند بیکاری در ایران نزدیک به ۳۰ درصد است و به نطر من درست است. شما آماری که به نقل از گفتههای وزیر تعاون در ایلنا آوردهاند را با همان حرفهایی که مقامهای دیگر وزارت کار زدهاند...

از نظر ما کارگران، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذهان عمومی و برهم زنندگان امنیت جامعه آن هایی هستند که با حذف یارانه های کالا های اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار مضاعف به مردم...

یك روز پس از سالروز تصویب قانون كار به آنها گفتند: ”امروز آخرین روزکار است؛ همه شما از فردا اخراجید” و بدین ترتیب گروهی از کارگران پیمانی مجتمع سیمان تهران به دلیل اتمام قرارداد کار پیمانكار از...

کانون مدافعان حقوق کارگر

اکنون بر همه ی کارگران ونهادهای مستقل دفاع از حقوق انسانی آنان فرض است که به هر طریق ممکن از فعالان کارگری حمایت کرده و برای جلوگیری ازمحکومیت آنان تلاش کنند. ما از همه کارگران و نهادهای مستقل...

ما ضمن محکوم کردن این اقدام دولت ایران خواستار ازادی بی قید و شرط و فوری این کارگران و دیگر کارگران دربند هستیم

صادق کار

موقعیت طبقه کارگر در آینده منوط به نقشی است که در این برهه حساس بازی می کند. جامعه ما بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و شرکت گسترده کارگران در اعتراضات و پیوند هرچه بیشتر طبقه کارگر با جنبش...

صادق کار

با نظرداشت این نکته که ادامه بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی در میان مزدبگیران باعث گسترش شدید اعتصابات خواهد شد، ضرورت تشکیل صندوق های همیاری در سطح وسیع یکی از عاجلترین وظایف، نه تنها کارگران که...

علی نجاتی

تا امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر روانه ی زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول محبوس می...

کانون مدافعان حقوق کارگر

سیاستهای حاکم در سی ساله اخیر باعث این سیه روزی مردم وگسترش عمیق فقر وبیکاری است.اکنون زمان آن رسیده است که این سیاست ها به طور کلی از جانب مردم به چالش کشیده شود وعاملان آن مشخص شوند

ر اساس خبرهای دریافتی از اهواز امروز دوشنبه چهارم آبان كارگران لوله سازی خوزستان كه به مدت یك هفته است بطور مستمر در چهارراه نادری در اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه خود اعتراض دارند توسط...

در سالنی كمتر از100 مترمربع دستگاهها در کنار هم با سرعت تمام کار میکنند و دختران نوجوان و زنان جوان بدون هیچگونه لباس کار ایمنی، عینک و دستکش و گوشی در فضایی پر از صدای زبر و خشن قطعات را به زیر...

هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيهای به مناسبت نخستين سالگرد از سرگيری فعاليت اين تشکل غير دولتی کارگری، صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران اين سنديکا را محکوم کرد

...

این مشاغل نه مشاغل زیرپلهای و غیرقانونی هستند كه دولت خبری از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلی دستهبندی میشوند كه پارهوقت بوده و نظارتی هم بر روی حقوق و دستمزد آنها اعمال نمیشود.

گزارش...

محسن مهدیان

متاسفانه در کشور ما تنها راه افزایش بهره وری، اخراج کارگر بوده است، بطوری که در میان بسیاری از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی جایگاه قابل توجهی در اخراج کارگر پیدا کرده ایم. بر اساس گزارش بانک جهانی از...

کانون مدافعان حقوق کارگر

اعضای سندیکای هفت تپه که جرمی به جز دفاع از حقوق غیر قابل انکار همکاران کارگر خود ندارند، به آن دلیل محکوم می شوند که خواهان ایجاد تشکل و احقاق حقوق کارگران و جلوگیری از اجحاف به آنان و تعطیلی...

• کارگران شرکت واگن پارس اراک برای نهمین بار در سال جاری دست به اعتراض زدند. اعتراض کارگران که همزمان با بازدید یک هیات خارجی از شرکت صورت گرفت، با شعارهایی همراه بود و سپس یک هزار و هفتصد کارگر...

کانون مدافعان حقوق کارگر

حدود 4 سال است که هتل آزادی تهران به دلیل بازسازی تعطیل است. مصاحبهی زیر که با یکی از کارگران پروژه ی بازسازی هتل آزادی تهران است نشان می دهد که این کار چگونه انجام می شود

ناصر آقاجری

هر روز بخشی از قانون کار به دور ریخته میشود تا واسطههای انگل ثروتمندتر گردند ، کارگران ازهستی ساقط و سرمایهدار صنعتی به دلال تبدیل گردد. با سرو و دم بریدن قانون کار( که بیشتر در جهت منافع...

صفحه‌ها