کارگری

روشنک احمدی

به مناسبت اول ماه مه
پایین بودن دستمزدها و کار دوم مردان نیز در خانه نشین کردن زنان و کاهش سهم آنان از بازار اشتغال نقش دارد. با این حال مادامی که بیکاری کسترده وجود دارد زنان به دشواری می...

دنا بابا احمدی

طبقه کارگر و اقشار زحمتکش کشورمان سه دهه پر فراز و نشیب، توام با شکستها و پیروزی های کوچک را از سر گذرانده است. جنبش کارگری- سندیکایی در طی این سالها بخصوص در سالهای اخیر به رقم کمبودها و نومیدیها...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

واقعیت امروز این است که جنبش کارگری، پایه و اساس جنبش چپ جهانی، در سیاستهای آزمون و خطا درگیر بوده و همواره هم موفق نبوده است. تشکیل دولت کارگری امروز دیگر از منظر آماجهای بسیاری از کوشندگان جنبش...

حسین اکبری - کاظم فرج الهی

این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع را، که براساس آن بتوان به...

عابد توانچه

... در صورتی که این وضعیت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران با پالایشگاه و پتروشیمی اراک نیز همان کند که با دیگر کارخانه های بزرگ استان مرکزی کرده است، به زودی ما شاهد حرکات و به تبع آن سازمانیابی خود به...

ما امضا کنندگان با تشكیل "كمیته ی دفاع از كارگران هفت تپه" اعلام می كنیم از این پس، به هر طریق ممكن، اعم از اطلاع رسانی اخبار كارگری هفت تپه، ترغیب تشكل های داخلی و جهانی كارگری، نهادها و فعالین...

حسین اکبری

موارد دیگری موجب شده است که حداقل حقوق پایه به عنوان حداکثر مزد قابل پرداخت تلقی شود و بسیار مشاهده میشود که کارگران تحصیلکرده و دارای مهارت با همین حد از تعیین مزد به کار گرفته میشوند. درست است...

تعیین حداقل حقوقهایی کمتر از یک سوم خط فقر، در حقیقت افزایش مدت زمان کار تا سرحد 18 و 20 ساعت است، آن هم به ظاهر از سوی خود کارگر، چرا که یک کارگر با 8 ساعت کار تنها میتواند یک سوم مخارجش را تامین...

از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطافپذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادی همهی نیروهای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار میدهد...

بنا بر ارزیابیهای مختلف انجام شده از خط فقر سرانه در نقاط شهری کشور، در سال 1386 افرادی که دارای درآمد سرانهی کمتر از یک میلیون ریال در ماه بوده اند ،عملاً قادر نیستند که در سطح حداقل نیازهای...

مشکل معلمان و نه تنها آنها که مشکل همه زحمت کشان، امروز مشکل تامین معیشت است.این مشکل که دیگر به سطح بحران فراروییده است، محرک اصلی اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات سالهای اخیر بوده است. قابل پیش...

انتشار لایحه در آستانهی آغاز رقابتهای انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری، در فضای پس از دوران حاکمیت بوش در امریکا، همزمان با گسترش و عالمگیرشدن بحران بزرگ مالی، و همزمان شدن آن با تدوین بودجهی سال...

هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هردولتی که با تصمیم همایش همگانی، برابر مفاد منشـور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود می تواند با ارسال درخواست رسمی خـــود برای مدیر کل سازمان مبنی بر...

در حالى بهمن ماه را پشت سر مى‌گذاريم که سرکوب طبقه‌ى کارگر همچون ماه‌ها و سال‌هاى گذشته به شديدترين شکل ممکن ادامه دارد کارگران از يک‌سو زير بار گرانى و پرداخت نشدن دستمزدهاى ناچيز خود کمر خم مى‌...

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغییر دهد که حقوق کار شناخته شده­ی بین المللی و حقوق کاری که بر اصول قانون اساسی استوار است نادیده گرفته شود. ماده 27 قانون کار را به عنوان...

منصور اسانلو

آموزش همهء ما در هر جايى که هستيم براى تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون هاى ملى سنديکايى و دعوت عمومى و سراسرى از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور براى ايجاد کميته...

با توجه به آنکه رئيس جمهورى و وزير کار دولت جمهورى اسلامى ايران که ميهمان دولت شما هستند، بخواهند که تعهدات خود را نسبت به سنديکاهاى کارگرى ايران مطابق با حقوق بين‌الملل کارگران رعايت کرده و نسبت...

سودابه مهاجر

تحکيم تشکل خود به خود با عقب راندن اختناق همراه است. تشکل تحکيم نمى شود مگر اين که اختناق ضربه خورده باشد، اختناق ضربه نمى خورد مگر اينکه با تشکل کارگرى رو به اوج توده اى روبرو شده باشد. ميان تشکل...

هر گونه تخلف از مقررات آيين دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سياست هاى توسعه قضايى و نقض تعهدات رياست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمايت از...

با نظر به اين حقيقت که اکنون روشن شده است که آقايان محمد صالحى، جلال حسينى، محسن حکيمى و برهان ديوانگر همگى بخاطر فعاليتهاى بحق و مشروع اتحاديه هاى کارگرى محکوم شده اند، کنفدراسيون بين المللى...

صفحه‌ها