کارگری

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

"کارگران حق دارند سنديکاهاى کارکرى تشکيل دهند، به سنديکاهاى موجود بپيوندند وبى آنکه اجازه يا نظارت مقامات دولتى يا کارفرمايان لازم باشد در هر فعالليت سنديکايى شرکت کنند" (منشور حقوق سنديکاهاى کارگرى)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مبارزه ميان کارگران و مزدبگيران با کارفرمايان و دولتهاى سرمايهدارى بر سر حقوق کار از آغاز بهوجود آمدن نظامهاى سرمايهدارى و تشکيل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ايران همواره وجود داشته است و کارگران و مزدبگيران به مانند کارگران ساير کشورها با مبارزات و سازماندهى سياسى - سنديکايى خود توانستهاند به بخشهاى قابل توجهى از حقوق سنديکايى خود دست يابند.

کسانى که رسماَ گفته و نوشته‌اند واژه سنديکا بايد از ادبيات کارگرى و فرهنگ ما حذف شود به عنوان نماينده کارگر در فدراسيون سنديکاهاى جهانى حضور پيدا مى‌کنند. دولتى که بدترين دشمنى‌ها را با سوسياليست‌ها، کمونيست‌ها و با سنديکاى کارگرى دارد ضد امپرياليسم خوانده مى‌شود و مورد استقبال قرار مى‌گيرد. با کمونيست‌ها با داغ و درفش برخورد مى‌کنند، اما مى‌روند به کوبا و ونزوئلا و با کمونيست‌ها ادعاى همبستگى مى‌کنند و با چاوز و کاسترو ادعاى دوستى می‌نمايند، اين‌ها همه فريب و تناقض است، از اين کشورها و رهبران آن‌ها سوء استفاده مى‌کنند. اين دولت اگر راست مى‌گويد حداقل به اندازه دولت لبنان به اتحاديه‌ها اجازه فعاليت بدهد

بيمارستان قبل از هر کارى پولش را ميخواهد که من ندارم. اکنون چشم به انتظار کسانى هستم که کمکم کنند و جانم را نجات دهند. آيا ميتوانيد صداى من را به جايى برسانيد، شايد کسانى پيدا شوند براى معالجه ام که ٣ ميليون تومان خرج برميدارد کمکم کنند.

ما در يک جامعه پر تبعيض زندگى مى‌کنيم، تا وقتى تبعيض هست، اعتراض و مبارزه هم وجود دارد. امسال شب عيدى به يک قاضى يک ميليون تومان عيدى دادند، اما برسر پرداخت صنار عيدى به کارگر، دستگاه امنيتى را مى‌فرستند به ميدان. اين در حالى است که کارگر از واکس زدن کفش قاضى تا آموزش قانون به او را انجام مى‌دهد، اما همين قاضى نقش نيروى کار را فراموش مى‌کند و کسانى را که همه چيز جامعه را توليد و مهيا مى‌کنند محاکمه و احکام ظالمانه برعليه آنها صادر مى‌کند

اميد است که‌ حمايت هم‌ميهنان عزيز از محکوم کردن اقدامات دولت فراتر رفته‌ و با اهداى کمک مالى به‌ کارکنان شريف مبارز و نيازمند شرکت واحد که‌ پرچم حق‌طلبى جنبش مستقل سنديکائى ايران را عليرغم همه‌ اين مشقات برافراشته‌ نگه‌ داشته‌اند، بشتابند

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

هيات موسسان سنديكاهاى كارگرى از دولت جمهورى اسلامى ايران و مجلسِ شوراى اسلامى، مصرانه مى خواهد ضمن به رسميت شناختن حق آزادى کارگران در ايجاد تشکل هاى مستقل کارکري(سنديکا ها) وفعاليت در آن ها از به كاربردنِ شيوه هاى قيم مابانه و يك سويه و غيركارشناسانه درروابط كار بپرهيزند وبه قا نون اساسى و مقاوله نامه هاى بنيادين كار پايبند باشند.

ما همه آزادى‌خواهان، طرفداران حقوق بشر، فعالين جنبش صلح‌خواهى، كارگران و زحمتكشان و خصوصاً مردم آمريكا و كارگران اين كشور را فرا مى‌خوانيم در اعتراض به جنايات صورت گرفته و در حمايت از مردم لبنان و كارگران و زحمتكشان اين كشور در مبارزه‌اى همه‌جانبه با امريكا، اسرائيل و بنيادگرائى اسلامى متحد شوند

خبر ديگر در هفته گذشته اين بود که کارگران بعضى از شرکت هاى پيمانکارى از حالت پيمانکارى در آمده و به کارگر موقت شرکت تبديل وضيعت شدند ولى ما خواهان انحلال تمام شرکتهاى پيمانکارى و لغو قراردادهاى موقت و استخدام کارگران در شرکت مى باشيم.

به شما مى‌خواهيم اطمينان دهيم که همبستگى گسترده سنديکاى اف ژ ت ب، با کارگران و فعالين سنديکايى در ايران وجود دارد. ما همواره در اين عرصه فعاليت‌هاى خود را همانند ديگر ارگان هاى بين‌المللى براى همبستگى با کارگران و سنديکاليست‌هاى ايرانى پيگيرانه ادامه خواهيم داد

حسین اکبری

كارگران در سال ٨۴ به تجربه دريافتند كه فعاليت‌هاى صنفى، در پی‌گيرى خواست‌ها و مطالبات با تكيه بر تشكيلات سنديكايى كه خود آن‌را بر پا ساخته‌اند، چه‌گونه مورد حمايت وسيع در عرصه‌ى ملى و بين‌المللى واقع خواهد شد. حمايت اتحاديه‌هاى كارگرى جهان از كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانى نشان‌گر اين موضوع است

در روز چهارشنبه ٢۶ آوريل، هيئت سه نفره‌اى از طرف کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران در دفتر مرکزى فدراسيون سنديکاى جهانى (دبليو. اف. تى. يو.) در آتن پايتخت کشور يونان طبق برنامه قبلى، با جرج ماوريکوس دبير کل جديد اين فدراسيون ملاقات نمود و در مورد مسائل سنديکايى ايران، کشورهاى منطقه و جهان با يکديگر بحث و گفتگو کردند.

از اول تا چهارم دسامبر ٢٠٠۵ کنگره فدراسيون سنديکاى جهانى در هاوانا برگزار گرديد. در اين کنگره در خصوص زنان کارگر قطعنامه‌اى از طرف شرکت کنندگان به تصويب رسيد که ما براى در دسترس قرار دادن همه علاقمندان، برگردان متن قطعنامه را در اينجا آورده ايم .

برهان دیوارگر

از تمام کارگران، زنان، جوانان ومردم آزاديخواه چه در داخل و چه در خارج از کشور ميخواهم به يارى شما بشتابند واز خواسته ها و مطالبات شما از جمله ١-آزادى منصور اسانلو، منصور حيات غيبى وديگر دستگير شدگان ٢-باز گشائى مجدد سنديکا ٣-باز گشت بکار کليه اخراج شدگان اعتصابات اخير- پرداخت حقوق ومزاياى به عقب افتاده شما حمايت وپشتيبانى کنند

اطلاعيه مشترك چندين حزب، سازمان ونهاد دمكراتيك ايرانى در سوئيس در رابطه با محكوم نمودن رژيم جمهورى اسلامى در سركوب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران، مورد حمايت نزديك به سى حزب، سازمان و سنديكاى كارگرى سوئيسى و خارجى قرار گرفت.

ما عميقا از تداوم اذيت و آزار و حمله به رهبران اتحاديه ای و كاركران در ايران متاسفيم. آنها فقط برای حفظ اتحاد و منافع كارگريشان مبارزه ميكنند.

سیامک فرید

اعتصاب يک روزه ولی پربازتاب کارگران شرکت واحد، مرا به روزهای دور برد.به ياد امير افتادم و غرورش از اينکه پدرش ماشين دو طبقه داشت.من و امير هفت هشت ساله بوديم و همبازی. چقدر دوست داشتم که بابای من هم مثل بابای امير آقا مهدی دو طبقه داشت و.......

طی ماه های اخير با تلاش گسترده کارکنان و رانندگان سخت کوش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، سنديکای اين صنف پس از سال ها رکود، با حمايت گسترده اعضا در جهت دستیابی به حقوق حقه کارگران رخصت حضور يافت و به طرح شفاف و قانونمند مطالبات و حوائج يکی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه ايران پرداخت.

خسرو شمیرانی

برای آزادی منصور اسانلو تمام راه های حقوقی را در پيش ميگيريم و در صورت بی نتيجه ماندن اعتراضات کارگری را از سر ميگيريم.
گفت وگو با پروانه اسانلو، ابراهيم مددی، جواد کفايتی، عليرضا جباری، عبدالله مومنی و مهدی کوهستانی درباره اعتراضات کارگران شرکت واحد در تهران، واکنش ها و حمايت ها از اين حرکت.

صفحه‌ها