جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)

خوزستان تنها نیست؛ رزم مشترک مردم ادامه دارد

در دفاع از سوسیالیسم (۷۴)

ما جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور) خود را در صف مبارزات و اعتراضات مطالباتی مردم ایران از جمله هموطنان عرب خوزستان می‌دانیم و هم‌صدا با آنان حول شعار «ما جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم» سیاستهای سرکوبگرانه و جنایات رژیم در کشتار جوانان مبارز شرکت‌کننده در تظاهرات اعتراضی را محکوم می‌کنیم.

زنده‌باد همبستگی و اعتصاب سراسری کارگران نفت

در دفاع از سوسیالیسم (73)

ما از تمام رفقای فدائی خلق، نیروهای ترقیخواه، چپ، دمکرات و برابری طلب در سرتاسر کشور می‌خواهیم با اطلاع رسانی اخبار مرتبط با اعتصاب کارگران صنعت‌نفت، تبلیغ و ترویج خواسته‌ها و مطالبات آنان، افشاء توطئه‌ها و زورگویی‌های رژیم و برخوردهای ضد کارگری شرکتهای پیمانکار، پشتیبانی خود از کارگران قهرمان اعتصابی و رهبران آنها را اعلام کنند. اعتصاب حق کارگران است و هیچ کارگری نباید به خاطر طرح مطالبات و خواسته‌های خود از طریق اعتصاب، اخراج، بازداشت و یا مورد تهدید و ارعاب قرار گیرد.

به کارزار «تحریم فعال انتخابات فرمایشی» می‌پیوندیم

بیانیه تحلیلی

در دفاع از سوسیالیسم (۷۲)

ما به عنوان جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور) ضمن پیوستن به کارزار «تحریم فعال انتخابات فرمایشی»، خود را جزئی از صف متحد سیاسی نیروهای چپ کشور می‌دانیم و از هر گونه همکاری و اتحادهای سیاسی این نیروها در مبارزه علیه استبداد دینی حاکم و برای گذر از جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم ایران و سعادت و بهروزی برای کارگران و زحمتکشان میهنمان استقبال می‌کنیم.

اشتراک در RSS - جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)