مازیار کاکوان

جنبش سندیکایی ایران و سازمان ما

سازمان ما در سالهای دشوار ٦٢ تا ٦٥، در دفاع از حقوق پایمال شده طبقه کارگر ایران، نقش فعال و مؤثری داشت. واحدهای سازمانی ما اعم از گروههای مستقل و گروههای مرکزی، در این شرایط خفقان بار، ایثارگرانه بر سر پیمان خود با زحمتکشان ایران ایستادند.

اشتراک در RSS - مازیار کاکوان