کریستیان کرل، توماس مایر،یورگن شرر - ترجمه رضا کاویانی

چرا کارل مارکس می تواند برای مقابله با انقلاب دیجیتال نیز مهم باشد

امروز پنجم ماه مای، زاد روز کارل مارکس است. او در ۲۰۳ سال پیش در شهر تریرآلمان متولد شد. مارکس یکی از بزرگترین متفکران زمان خود بود. او جوهر شیوه تولید سرمایه داری را آشکار کرد و جهت گیری و امید به آینده را به جنبش کارگری نوید داد. کارل مارکس در ۱۴ مارس سال ۱۸۸۳در لندن در گذشت. باید گفت از آن روز تا کنون در مورد تحلیل یا غلبه بر سرمایه داری، راهی بدون رجوع به مارکس وجود ندارد!

اشتراک در RSS - کریستیان کرل، توماس مایر،یورگن شرر - ترجمه رضا کاویانی