دبیرخانۀ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

اطلاعیە دبیرخانۀ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

موضع گیری سازمان ما پیرامون مسائل گوناگون صرفاً توسط شورای مرکزی آن صورت می‌گیرد. شورای مرکزی سازمان در پیروی از مضامین مصوبات کنگرۀ خود در ارتباط با چارچوب کنش گری سازمان، در قبال انتخابات ریاست جمهوری اقدام به موضع گیری نکرده و نخواهد کرد.

اشتراک در RSS - دبیرخانۀ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)