بهمن اميری

برخورد دوگانه

من خواننده وقتی هر دو مطلب آقای فرخ نعمت پور را می خوانم، برایم اين سئوال مطرح می شود که چگونه می توان مطلبی در مذمت خشونت کلامی نوشت ولی در عمل با خشونت کلام و بالاتر از آن با اتهام زنی به اعضای هم سازمانی و اعضای هم ارگان خود برخورد کرد؟ کدام را باور کنيم؟ سخن او و يا عملش را؟ معنی اين دوگانگی چيست؟

اشتراک در RSS - بهمن اميری