گفتگو با شوقی عبدالامیر

دیکتاتور زیبا نیست

عبدالامیر خود سوسیالست است. گرایش های چپ دارد و می گوید به سوسیالیسم به عنوان یک نظریه عدالت محور باور دارد. می گوید جوامع اروپایی سوسیالیست تا اندازه بسیاری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر سرمایه داری موفق بوده اند، اما در عین حال اذعان می کند کشورهای اسکاندیناوی که پیرو سوسیالیسم هستند دچار نوعی سکون، رخوت و بی انگیزگی شده اند.

اشتراک در RSS - گفتگو با شوقی عبدالامیر