همایون شاد مهر

پروژه بی ارزش کردن انتخابات

معرفی این فرد و اندیشه هایش بخاطراین است که ما پس ازاین انتخابات با چنین پروژه ای روبرو هستیم که صرفنظر از اینکه قابل اجراهست یا نیست، که به نظر من در دراز مدت نیست، متوجه اظهارات اینگونه افراد باید بود که سمتگیری آینده حکومت را نشان می دهند. ضمن اینکه حذف رفسنجانی را تقریبا بشکل ناخوداگاه رمزگشایی می کند و پروژه بی ارزش كردن انتخابات را توضیح می دهد.

تاکتیک تحریم ناظر بر کدام دستاوردها براي جامعه ایران است

تاکتیک های سیاسی باید ناظر بر دستاوردهای عملی برای جامعه باشد والا في نفسه نه مهم هستند، نه همیشگی و نه مقدس و نه کارآمد.

حالا بايد ابتدا توضیح داد كه اولا دو سیاست وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد، كداميک بسود جامعه است؟ در ضمن بگویم که من به نقش جنبش اجتماعی هم توجه دارم ولی می خواهم بگویم تحریم کل حاکمیت و نفی شیوه های پارلمانی که با نواقص فراوان حکومتهای مستبد انجام می دهند، عموماً مربوط است و مشروط است به شرایط انقلابی و بویژه وجود آلترناتيوي که هم در خیابان و هم در ذهن توده به بارنشسته باشد.

اشتراک در RSS - همایون شاد مهر