سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ نروژ

چهل و پنجمین سالگرد جانباختن حمید اشرف و یارانش

پی افکنیم زندگی نوین

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در سامانە کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق"برگزار می شود. شنبە ١٢ تیرماە ١٤٠٠، برابر با ٣ ژوئیە ٢٠٢١، ساعت ٢١:٣٠ بە وقی ایران و ١٩ بە وقت اروپای مرکزی. با حضور: رقیە دانشگری، سیاوش رنجبر، بیژن شیروانی، فرخ نگهدار و تهماسب وزیری.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ نروژ