یورن برایهولز - ترجمه رضا کاویانی

کارکنان زیمنس آلمان: ما اکنون در خیابان هستیم!

هیئت مدیره کنسرن زیمنس، تصمیم گرفته اند تا بزرگترین کارخانه توربین های گازی جهان را از آلمان به یک کشور که در آنجا دستمزد های بسیار پایینی به کارگران می دهند، انتقال دهند، و موقعیت شغلی۷۵۰ نفر از کارکنان این کارخانه را در برلین به خطراندازند. حال سنگ اندازی ها از طرف هیئیت مدیره علیه مقاوت و در خواست کارکنان، شروع شده است. اتحادیه مخالف تصمیم مدیران زیمنس است. کارکنان خود را برای مقابله با این تصمیم گیری سازماندهی کرده اند.

بخش: 
اشتراک در RSS - یورن  برایهولز - ترجمه رضا کاویانی