سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ

پی افکنیم زندگی نوین

چهل و پنجمین سالگرد جان باختن رفیق حمید اشرف و یارانش

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در رسانه اجتماعی کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق" برگزار می شود. شنبە ١٢ تیرماە ١٤٠٠، برابر با ٣ ژوئیە ٢٠٢١، ساعت ٢١:٣٠ بە وقی ایران و ١٩ بە وقت اروپای مرکزی. با حضور: رقیە دانشگری، سیاوش رنجبر، فرخ نگهدار و تهماسب وزیری

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ